Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

Avize privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: Branașco Natalia
Conducător științific: Filip Nolea, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Științific Specializat: D 32.521.01-01
Tema tezei: MIGRAȚIA INTERNAȚIONALĂ A FORȚEI DE MUNCĂ: TENDINȚE ȘI EFECTE SOCIAL-ECONOMICE
Specialitatea: 521.01 – TEORIE ECONOMICĂ ȘI POLITICI ECONOMICE
Data: 19 decembrie 2014
Ora: 1400
Local:  Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 61, Bl. A, Sala Senatului.

Principalele publicații științifice la tema tezei:

 • Belobrov A., Chicu N., Branaşco N., ş.a. Paragrafele 1.1 (coautor), p. 2.3 (autor), p. 2.4. (autor), p. 6.3 (coautor), p. 6.4 (coautor). În: Impactul remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013. P. 10-24, 70-106, 219-232, (2,43 c.a.) ISBN 978-9975-51-494-1.
 • Filip N., Branaşco Natalia, Estimarea implicației migrației internaționale a forței de muncă în evoluția pieței muncii din Republica Moldova. În: Economica, 2014, nr. 2 (88). P. 101-108, (0,26 c.a.) ISSN 1810-9136, categoria B.
 • Branaşco N., Implicaţii ale migraţiei forţei de muncă asupra securităţii naţionale. În:   Economica, 2013, nr. 1 (83). P. 54-59, (0,33 c.a.) ISSN 1810-9136, categoria B.
 • Branaşco N., Geneza abordarilor ştiinţifice ale migraţiei forţei de muncă. În: Economica, 2012, nr. 3(81). P. 46-51, (0,34 c.a.) ISSN 1810-9136, categoria B.
 • Branaşco N., Migraţia forţei de muncă: abordări conceptuale şi factori motivaţionali. În: Analele Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi. Bălţi, 2012, tomul XXII, p. 68-73, (0,74 c.a.) ISBN 978-9975-50-028-9.
 • Branaşco N., Dimensiunile impactului migrației forței de muncă din perspectiva remitențelor în cadrul Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. Conferința Științifică Internaţională, din 27.06.2014. Iași: Tehnopress, 2014, vol. XXI, p. 9-20, (0,52 c.a.) ISBN 978-606-687-110-5.
 • Branaşco N, Politici migraționiste orientate spre asigurarea securității naționale a Republicii Moldova. În: Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a proceselor economico-financiare și sociale în plan național și internațional. Conferința Științifică Internaţională, din 31.10.2014. Chișinău: CEP USM, 2014, ediția IX, p. 433-436, (0,42 c.a.) ISBN 978-9975-71-574-4.
 • Branaşco N., Migrația externă a tinerilor în contextul securității naționale a Republicii Moldova. În: Creșterea economică în condițiile globalizării. Conferința Științifico-Practică Internaţională, din 16.10 – 17.10.2014. Chișinău: INCE, 2014, ediția IX, vol. II, p. 261-264, (0,52 c.a.) ISBN 978-9975-4185-2-2.

Rezumatul tezei

Problematica abordată constă în fundamentarea ştiinţifică a caracterului multidimensional şi a mecanismului de influenţă a migrației internaționale a forței de muncă asupra dezvoltării social-economice a ţării, fapt ce a permis cuantificarea prin metode economico-matematice a efectelor migrației internaționale a forței de muncă asupra pieţei muncii, finanţelor publice şi creşterii economice în vederea optimizării politicii migraţioniste a Republicii Moldova.

Conținutul de bază al tezei:
În capitolul 1, „Fundamente teoretico-metodologice ale cercetării migraţiei internaţionale a forţei de muncă”, sunt cercetate abordările și teoriile științifice ale migrației internaționale a forței de muncă, sunt concretizate elementele definitorii, tipurile, factorii determinanţi și tendințele acestui proces, sunt analizate tipurile politicii migraționiste.
În capitolul 2, „Particularităţi naţionale ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova în contextul migraţiilor internaţionale”, sunt analizate tendințele migrației externe din Republica Moldova, sunt cercetate formele contemporane de migrație din punct de vedere al motivațiilor și al consecințelor acestora, și este determinată „migraţia potenţială” în rândul studenților.
Capitolul  3, „Consecinţe și politici social-economice ale migrației forţei de muncă din Republica Moldova”,este dedicat unei ample analize ale efectelor economice ale migrației asupra economiei Republicii Moldova. Prin intermediul metodelor econometrice au fost determinate efectele migrației forței de muncă asupra pieței muncii, PIB-ului și BPN.  În cadrul acestui capitol se cercetează relaţia cauzală migraţie – securitate economică şi politica migraţionistă a Republicii Moldova.

Principalele rezultate obținute:

 • Elaborarea unei sinteze a abordărilor ştiinţifice a proceselor migraţioniste şi fundamentarea mecanismului contemporan a migraţiei internaţionale a forţei de muncă.
 • Identificarea tendinţelor, particularităţilor migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova în contextul migraţiilor internaţionale şi estimarea migraţiei potenţiale a tinerilor ca ameninţare a securităţii naţionale.
 • Integrarea migraţiei internaţionale a forţei de muncă în mecanismul dezvoltării social-economice a ţării, prin cuantificarea efectelor emigraţiei forţei de muncă asupra pieţei muncii, finanţelor publice şi creşterii economice din Republica Moldova.
 • Prezentarea corelaţiei complexe dintre migraţia internaţională a forţei de muncă şi securitatea naţională în vederea optimizării politicii migraţioniste din Republica Moldova.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: BEJENARU OLGA
Conducător ştiinţific: LUPU VICTORIA, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.08.00.14
Tema tezei:POTENŢIALUL DE EXPORT AL REPUBLICII MOLDOVA
Specialitatea: 521.02 – ECONOMIE MONDIALĂ; RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Data: 17 decembrie 2014
Ora: 1500
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni 61, bloc ,,B”, et.1, Sala 104.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Bejenaru O., Influenta ratei de schimb asupra exporturilor Republicii Moldova”, Revista „Euro si Competitivitate”, Bucuresti, Anul I, Nr.1, 2014, p.39-51 http://www.jeurocomp.net/index.php/elibrary/issue-nr-1-2014, ISSN 2360-2465; ISSN-L 2360-2465, 0,6 c.a.         
 • Bejenaru O., Republica Moldova si Romania: analiza economica comparativa”, Revista „Euro si Competitivitate”, Bucuresti, Anul I, Nr.2, 2014, p.71-82, http://www.jeurocomp.net/index.php/e-library/issue-nr-2-2014, ISSN 2360-2465; ISSN-L 2360-2465, 0,62 c.a.        
 • Bejenaru O.,  Ioniţă I. Comerţul exterior al Republicii Moldova”, Enciclopedia Republicii Moldova, Ein Handbuch, Hrsg. von Moldova-Institut Leipzig, „Leipziger Universitätsverlag”, Germania, 2011, p. 452-460, ISSBN 978-3-86583-557-4, 0,70 c.a.
 • Bejenaru O.Oportunităţi de creştere a competitivităţii economice în Republica Moldova”, „Revista Economică” Nr.1 (61), Chişinău, martie 2008, p.77-81, ISSN 1810-9136, 0,43 c.a.
 • Bejenaru O.Potenţialul de export al produselor vinicole - Sintagmă sau Certitudine”,  „Revista Economică” Nr.2(58), Chişinău, iunie 2007, p.88-91, ISSN 1810-9136, 0,41 c.a.
 • Bejenaru O. Influenţa Investiţiilor străine asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova, „Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători” Volumul I, Ediţia a VII-a (10-11 aprilie 2009), Chişinău, ASEM 2009, p. 144-148,  ISBN 978-9975-75-472-9, 0,45 c.a.
 • Bejenaru O.Potenţialul de export al produselor vinicole”, „Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători” Volumul I, Ediţia a V-a (19-20 aprilie 2007),Chişinău, ASEM 2007, p.138-140,  ISBN 978-9975-75-195-7, 0,41 c.a.
 • Bejenaru O.Potenţialul de export al produselor vinicole”, „Priorităţile Europenizării asupra instituţiilor publice în Republica Moldova: Tinereţea unei Democraţii”, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Bons Offices, Chişinău, 2007, p.19-23, ISBN 978-9975-928-97-7, 0,39 c.a.
 • Bejenaru O., Inculeţ I. Sistemul de distribuţie en-gros in Republica Moldova”, Prima Conferinţă Internaţională Moldo-Italiană de Logistică „Logistica în Moldova. Obstacole şi oportunităţi în cadrul scenariului Europei Integrate (3 noiembrie 2006)”, Chişinău,ASEM, 2007, p.32-34, ISBN 978-9975-75-115-5, 0,30 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată în teză constă în analiza potenţialului de export al Republicii Moldova, având ca efect identificarea ramurilor şi, respectiv, a grupelor de produse care dispun de avantaje comparative la export cu principalele ţări exportatoare la produsele în cauză,totodată a avut ca efect şi precizarea noţiunii de potenţial de export prin intermediul unei definiţii proprii elaborate de către autor. În plus, a fost elaborat un model matematic de corelare liniară multiplă, ce a permis identificarea ramurilor şi grupelor de produse cu potenţial de export.
2. Conţinutul de bază al tezei.
Capitolul 1 - “Factori relevanţi pentru identificarea potenţialului de export”, conţine analiza principalelor ipoteze şi teorii cu privire la comerţul internaţional şi potenţialul de export, măsura în care acestea pot fi aplicate la realităţile Republicii Moldova. În continuare, în acest capitol, sunt studiate strategiile de promovare şi stimulare a exporturilor, precum şi analizaţi indicatorii macroeconomici, care reprezintă o sursă-cheie în dezvoltarea potenţialului economic.
În Capitolul 2 - “Analiza potenţialului de export al Republicii Moldova”, principala atenţie este acordată analizei structurii comerţului exterior al Republicii Moldova, precum şi particularităţilor potenţialului de export în condiţiile crizei economice internaţionale. Astfel, capitolul 2 al tezei corespunde îndeplinirii obiectivelor 3 şi 4 de investigare, stabilite în lucrarea dată .În baza analizei efectuate, au fost identificate ramurile cu potenţial de export, inclusiv produsele ce dispun de potenţial, sunt formulate propuneri cu privire la dezvoltarea acestor ramuri. De asemenea, în acest sens, a fost realizată o analiză economică comparativă a Republicii Moldova cu România.
Capitolul 3 - “Dezvoltarea potenţialului de export al Republicii Moldova”, include o analiză a instrumentelor de stimulare şi dezvoltare a potenţialului de export utilizate la nivel de ţară, totodată, au fost propuse instrumente noi pentru dezvoltarea potenţialului de export sub forma unui nou pachet de instrumente de politică internă şi externă, numit in teză „START EXPORT”. În acest capitol, este studiat, rolul investiţiilor străine directe în economia ţării, precum şi în formarea potenţialului de export al Republicii Moldova. De asemenea, a fost elaborat un model matematic în vederea elucidării potenţialului de export, analizând influenţa cursului de schimb valutar şi a venitului minim al populaţiei din ţările importatoare asupra exporturilor.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • Precizarea noţiunii de potenţial de export prin intermediul unei definiţii, elaborate de către autor;
 • Elaborarea unui model matematic de analiză a potenţialului de export, fapt ce permite ca, pornind de la date reale, să se descifreze tendinţele prevalente, la un moment dat, în  economie, precum şi factorii care facilitează sau împiedică realizarea acestor tendinţe. Variaţiile de curs valutar reprezintă rezultatul dinamicii economice interne şi al măsurilor de politică economică adoptate, dar şi al evoluţiilor economice pe pieţele internaţionale. Astfel, scopul studiului a constat în determinarea şi analiza corelaţiei dintre evoluţia cursului de schimb şi export.
 • Elaborarea unui nou pachet de instrumente de politică internă şi externă, numit in teză „START EXPORT”, care ar stimula şi dezvolta potenţialul de export al Republicii Moldova prin creşterea valorică a exporturilor şi sporirea numărului de companii care au activitate propriu-zisă de export;
 • Identificarea, în baza studiului efectuat, a ramurilor şi produselor cu potenţial de export;

Propunerile şi rezultatele cercetării au fost implementate de către Ministerul Economiei, Camera de Comerţ şi Industrie, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, SRL „Bioprotect” şi International Association for Entrepreneurship, Competitiveness and Development din România, Bucureşti, precum şi în cadrul Proiectului „Optimizarea politicilor de creştere economică a Republicii Moldova în cadrul integrării în Uniunea Europeană”.


Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: Bădicu Galina
Conducător științific: doctor habilitat în economie, profesor universitar, Bucur Vasile, ASEM
Consiliul științific specializat: D 32.522.02-02
Tema tezei: Aspecte problematice ale contabilității rezultatelor financiare în telecomunicații
Specialitatea: 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică
Data: 28 noiembrie 2014
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chișinău, str. Căpriana 50, et.3, biroul 324, bloc „C”.

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 • Bădicu G. Cheltuielile și veniturile întreprinderii. În: Economica. Chișinău: ASEM, 2001, nr. 3 (33), p. 80-84, 0.40 c.a., Categoria B.
 • Bădicu G. Actualitatea și perspectivele de dezvoltare a contabilității rezultatelor financiare și prezentării informațiilor aferente în situațiile financiare. În: Studii Economice. Chișinău: ULIM, 2012, an. 6, nr. 1-2 (iunie), p. 417 - 420, 0.40 c.a. ISSN 1857-226X, Categoria C.
 • Bădicu G. Profitul – etalon de evaluare a performanței financiare. În: Economica. Chișinău: ASEM, 2012, nr. 4 (82), p. 114-120, 0.47 c.a. ISSN 1810-9136, Categoria B.
 • Bădicu G., Bucur V. Actualitatea contabilității de gestiune a rezultatelor financiare în telecomunicații. În: Analele ASEM. Chișinău: ASEM, 2013, ediția a XI-a, nr. 2, p. 83-91, 1,05 c.a. ISBN 978-9975-75-650-1, Categoria C.
 • Bădicu G. Particularitățile serviciilor de telecomunicații și influența acestora asupra contabilității rezultatelor financiare. În: Economica. Chișinău: ASEM, 2013, nr. 4 (86), p. 95-105, 0,86 c.a. ISSN1810-9136, Categoria B.
 • Bădicu G. Relații și diferențieri între rezultatul contabil și performanță întreprinderii. În: Simpozionul Internațional al tinerilor cercetători din 10-11 aprilie 2009. Chișinău: ASEM, 2009, vol. I,  p. 410-413, 0,28 c.a., ISBN 978-9975-75-472-9.
 • Bădicu G. Aspecte teoretice privind definirea  elementelor contabile ce fac obiectul rezultatului financiar. În: Problemele contabilității în contextul integrării europene: Conferință internațională din 10-11 noiembrie 2009. Chișinău: ASEM, 2010, p. 187-189, 0,20 c.a. ISBN 978-9975-75-498-9.
 • Bădicu G. Caracteristica rezultatului exercițiului și determinarea rezultatului fiscal. În: Simpozionul Internațional al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2010. Chișinău: ASEM, 2010, ed. VIII-a, p. 224-226,  0,22  0,22 c.a. ISBN 978-9975-75-543-6.
 • Bădicu G. Efectele politicilor de contabile asupra rezultatelor financiare. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii: Conferință Științifică Internațională din 24-25 septembrie 2010. Chișinău: ASEM, 2011, vol. II, p. 191-194,  0,30 c.a. ISBN 978-9975-75-550-4.
 • Bădicu G. De la rezultatul financiar la rezultatul global. O nouă abordare contabilă. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferință Științifică Internațională din 23-24 septembrie 2011. Chișinău: ASEM, 2011, vol. II, p. 322-225,  0,30 c.a. ISBN 978-9975-75-588-7.
 • Bădicu G. Evidența contabilă separată în cadrul contabilității interne de gestiune. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii: Conferință Științifică Internațională din 28-29 septembrie 2012. Chișinău: ASEM, 2012, vol. II, p. 400-403, 0,41 c.a. ISBN 978-9975-75-627-3.
 • Bădicu G. Contabilitatea formării rezultatelor financiare în telecomunicații. În: 60 de ani de învățământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic: Conferință Științifică Internațională din 27-28 septembrie 2013. Chișinău: ASEM, 2013, vol. II, p. 222-226,  0,44 c.a. ISBN 978-9975-75-674-7.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: constă în tratarea, din punct de vedere metodologic și aplicativ, a contabilității serviciilor preplătite prin cartele de reîncărcare, fapt care conduce la identificarea momentului în care se recunosc veniturile curente din vânzări, în vederea determinării obiective a rezultatului financiar al perioadei de gestiune.
Conținutul de bază al tezei: Capitolul 1 „Bazele teoretice și metodologice ale contabilității rezultatelor financiare” prezintă o sinteză a abordărilor naționale și internaționale privind conceptul rezultate financiare și criteriile de clasificare a acestora. O atenție deosebită se acordă particularităților economice și factorilor de influență asupra contabilității rezultatelor financiare. Un loc aparte îl ocupă investigarea problemelor teoretice aferente recunoașterii veniturilor din vânzarea serviciilor de telecomunicații și impactul acesteia asupra rezultatelor financiare. Capitolul 2 „Abordări metodologice și aplicative privind contabilitatea rezultatelor financiare la entitățile de telecomunicații” cuprinde rezultatele cercetării privind efectele politicilor contabile asupra rezultatelor financiare și recomandarea autorului privind exigența elaborării unui compartiment privind rezultatele financiare în cadrul politicilor contabile. Sunt examinate aspectele problematice ale contabilității serviciilor de telefonie mobilă și televiziune digitală prin satelit, precum și formularea recomandărilor de perfecționare a acesteia prin calcule și formule contabile corespunzătoare. Un loc aparte, în teză, revine unor probleme aferente contabilității utilizării profitului și acoperii pierderilor. Capitolul 3 „Relevanța și utilitatea informațiilor privind rezultatele financiare în măsurarea performanței și luarea deciziilor” include investigații și aspecte aplicative privind modul de măsurare a performanței, accentuează importanța indicatorilor în evaluarea acesteia din perspectiva managerilor, acționarilor (investitorilor) și creditorilor în procesul decizional. Cercetările efectuate sunt fundamentate prin date concrete și perfectate într-un Raport de apreciere a nivelului de performanță, recomandat de autor. Totodată, sunt tratate aspectele și limitele rezultatului pe acțiune de bază și diluat, elucidând problemele aferente calculării acestora, care pot influența deciziile investitorilor.

Principalele rezultate obținute constau în:

 • sistematizarea abordărilor aferente conceptului rezultate financiare și raționamentului celor mai fundamentale;
 • argumentarea necesității exprimării rezultatului financiar pozitiv prin prisma factorului contributiv: cu efortul și fără efortul entității, respectiv: profit și câștig;
 • aprofundarea și dezvoltarea teoretică a noțiunii de rezultate financiare, prin care se tratează scopul rezultatelor financiare, procedura de calcul, factorii care influențează și legătura cu strategia de dezvoltare a entității;
 • evidențierea și sistematizarea particularităților economice specifice sectorului de telecomunicații și constatarea factorilor de influență asupra contabilității rezultatelor financiare;
 • soluționarea problemelor aferente recunoașterii veniturilor din vânzări de servicii multiplay și/sau pachetelor multicomponente;
 • abordarea aspectelor metodologice ale contabilității rezultatelor financiare și argumentarea necesității completării politicilor contabile cu compartimentul privind rezultatele financiare;
 • dezvoltarea modului de contabilizare a serviciilor preplătite prin cartele de reîncărcare, care va facilita identificarea momentului, în care se recunosc veniturile curente din vânzări și delimitarea veniturilor pe abonații PrePay și PostPay;
 • perfecționarea modului de recunoaștere a reducerilor de tarife pentru serviciile de roaming acordate între operatorii de telecomunicații;
 • fundamentarea necesității repartizării plății de leasing operațional privind utilizarea frecvenței de recepționare prin satelit, în scopul determinării obiective a costului vânzărilor și rezultatului brut; 
 • argumentarea recunoașterii diferențelor de curs valutar la data întocmirii situațiilor financiare ca venituri și, respectiv, cheltuieli anticipate, care vor contribui la cunoașterea mărimii profitului curent în perioada de gestiune;
 • raționamentul aplicării unor conturi noi de evidență a rezultatelor financiare și a schemei înregistrărilor contabile, care vor contribui la determinarea rezultatelor financiare pe tipuri de activități, servind drept bază informațională în identificarea activităților profitabile (neprofitabile) și calcularea dividendelor acționarilor;
 • analiza indicatorilor-cheie de performanță și includerea acestora într-un raport de apreciere a nivelului de performanță, care va servi drept instrument de urmărire și verificare, în scopul evidențierii atât a performanței, cât și a deficiențelor și nerealizărilor înregistrate în activitatea entității de telecomunicații.
 • abordarea problemelor aferente calculării rezultatului pe acțiune în fundamentarea și optimizarea deciziilor investitorilor.

Aprobarea rezultatelor investigației.  Elaborările metodologice și recomandările practice elucidate în teză au fost expuse în 12 articole științifice, cu un volum de 5,33 coli de autor, inclusiv 5 articole în reviste științifice de profil.
Implementarea rezultatelor științifice.  Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în practica economică a ÎM Orange Moldova SA, ÎM Focus Sat SRL și Sistem Atis SRL.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: RĂU ANDREI
Conducător ştiinţific: Ţurcanu Gheorghe, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.521.03 – 03
Tema tezei: UNIUNILE CORPORATIVE CA FACTOR DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ŞI MANGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE
Data: 10 octombrie 2014
Ora: 1300
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni 61, bloc ,,A”, et.3, Sala Senatului.
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Rău A. Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2012, nr. 4, pag. 146-154 (0,6 c.a.); ISSN: 1857-4130. Categoria B.
 • Ţurcanu Gh., Rău A. Evoluţia dezvoltării corporaţiilor şi a uniunilor corporative. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2013, An. XXI, nr. 4 (86), pag. 22-27 (0,37 c.a.); ISSN: 1810-9136. Categoria B.
 • Rău A. Теоретические основы формирования корпоративных образований. În: Актуальные вопросы социоэкономики в XXI веке: Международная научная конференция 14-16 марта 2008 г. Москва: ФГОуВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 2008, pag. 274-284 (0,4 c.a.).
 • Rău A. Asimilările şi fuziunile ca modalităţi de creare a uniunilor corporative în economia contemporană. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18 - 19 aprilie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, vol. I, ed. a VI-a, pag. 16-18 (0,21 c.a.); ISBN 978-9975-75-415-6.
 • Rău A. Motivele înfiinţării uniunilor corporative în economia contemporană. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 10 - 11 aprilie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, vol. I, ed. a VII-a, pag. 103-105 (0,21 c.a.); ISBN 978-9975-75-472-9.
 • Ţurcanu Gh., Rău A. Esenţa şi tipurile concentrărilor economice în teoria şi practica managerială. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, vol. I, pag. 117-123 (0,59 c.a.); ISBN 978-9975-75-586-3.
 • Rău A. Auditul guvernării corporative - direcţie de dezvoltare a competitivităţii companiilor. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol. II, pag. 422-427 (0,4c.a.); ISBN 978-9975-75-629-7.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în elaborarea unei metode de analiză a guvernării corporative în cadrul corporaţiilor şi a uniunilor corporative din Republica Moldova ca factor de sporire a competitivităţii.

2. Conţinutul de bază al tezei.
Capitolul I – „Repere teoretico-metodologice privind abordarea conceptului de uniune corporativă”, autorul realizează o sinteză a abordărilor privind conceptele managementului corporativ (management, guvernare, uniuni corporative, modele etc.), fiind delimitate conceptele de management corporativ şi guvernare corporativă, stabilind locul şi rolul guvernării corporative în managementul corporativ, este analizat şi prezentat specificul gestiunii diverselor tipuri de uniuni corporative şi elaborate criteriile de clasificare a corporaţiilor şi a uniunilor corporative. Autorul a definit conceptul de uniune corporativă şi sistematizat motivele înfiinţării uniunilor corporative, precum şi cercetat modelele de guvernare corporativă.
Capitolul II– „ Mecanismele funcţionării uniunilor corporative” este efectuat un studiu al practicilor ce vizează modalităţile de organizare şi impactul corporaţiilor transnaţionale asupra economiei internaţionale; a impactului societăţilor pe acţiuni la dezvoltarea economică a RM şi este analizat specificul auditului guvernării corporative ca direcţie de dezvoltare a guvernării corporative în cadrul corporaţiilor şi al uniunilor corporative.
Capitolul II – „ Dezvoltarea competitivităţii uniunilor corporative în Republica Moldova” este dedicat studierii particularităţilor managementului corporativ autohton, fiind evidenţiată problematica în domeniul de cercetare. Autorul a elaborat şi aplicat o metodă complexă de analiză a guvernării corporative şi a competitivităţii societăţilor pe acţiuni în ansamblu, şi a societăţilor pe acţiuni care sunt membre ale uniunilor corporative în particular. Sunt utilizate metode statistice şi elaborate modele econometrice pentru analiza guvernării corporative şi a competitivităţii SA-UC şi SA non UC; este prezentată viziunea autorului referitor la direcţiile de perfecţionare a managementului corporativ autohton.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • Dezvoltarea, dintr-o perspectivă multilaterală, a conceptelor privind managementul corporativ, corporaţia, guvernarea corporativă; inclusiv fiind: extinsă viziunea asupra noţiunilor de guvernare corporativă prin introducerea, la nivel naţional, a termenilor: secretar corporativ, audit corporativ, concentrări economice; definit preceptul de UC (uniune corporativă); iniţiate şi propuse noi direcţii de cercetare, precum: SC (secretarul corporativ), AGC (auditul guvernării corporative), ICGC (indicatorii calităţii guvernării corporative) şi RGC (ratingurile guvernării corporative); introduse concepte noi, precum: SgMC (sinalagmatismul managementului corporativ), SA-UC (Societate pe Acţiuni membră a Uniunii Corporative), SA non UC (Societate pe Acţiuni care nu este membră a Uniunii Corporative).
 • Evidenţierea elementelor definitorii şi caracterizarea principalelor etape ale evoluţiei managementului corporativ şi a uniunilor corporative;
 • Examinarea modelelor contemporane de guvernare corporativă şi determinarea particularităţilor guvernării corporative în Republica Moldova, fiind înaintate propuneri de îmbunătăţire a sistemului naţional de guvernare corporativă;
 • Elaborarea unei metode şi a unui instrument managerial complex de evaluare a guvernării corporative pentru determinarea funcţionalităţii corporaţiilor şi a uniunilor corporative în scopul sporirii competitivităţii acestora;
 • Elaborarea şi aplicarea metodelor şi modelelor statistice şi econometrice care vizează analiza interdependenţelor dintre diferiţi factori determinanţi ai rezultatelor activităţii economice şi manageriale ale corporaţiilor şi uniunilor corporative.

Rezultatele cercetării au fost apreciate pozitiv de către Comisia Parlamentară Economie, Buget şi Finanţe şi acceptate spre implementare de SA ,,Bucuria” şi GFI ,,DAAC HERMES” SA.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: ZETIA VASILE
Conducător ştiinţific: Țurcanu Gheorghe, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.521.03 – 02
Tema tezei: EFICACITATEA DECIZIILOR ÎN SISTEMUL DE MANAGEMENT, CA ELEMENT AL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII
Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ȘI MANGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE
Data: 25 iulie 2014
Ora: 1500
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni 61, bloc ,,A”, et.3, Sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Turcanu Gh., Zetia V. Analysis of the certification services market of Moldova. În:Вісник Донецького Університету Науковий Журнал. Серія В: Економіка і право. Donetsk: Donetsk National University, 2013, vol.2, pag. 245-250 (0,70 c.a.); ISSN 1817-2261.
 • Zetia V. Consideraţii privind evoluţia sectorului serviciilor la nivel internaţional. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: Institutul de Economie, Finanțe și Statistică, 2013, nr. 4, pag. 135-142 (0,60 c.a.); ISSN 1857-4130. Categoria B.
 • ZetiaV., Ţurcanu Gh., Eficacitatea deciziilor în cadrul organismelor de certificare din Republica Moldova, În: Analele ASEM, Ediţia a XII, nr.1/2014., 390 p., pag. 49-60, 0.98 c.a.; ISBN 978-9975-75-681-5. Categoria C.
 • Zetia V. Probleme conceptuale privind determinarea eficacității și eficienței în procesul de adoptare a deciziilor. În: Analele Științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.  Chișinău: UCCM, 2013, Vol. XII, pag. 161-168 (0,60 c.a.); ISSN 1857-1239. Categoria C.
 • Țurcanu Gh., Zetia V. The aspects of modeling the decisional processes in theory and practice of contemporary management. În: Collection of Scientific Works ,,Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect”. Donetsk: Donetsk National University, 2014, vol.2, pag. 315-318 (0,60 c.a.); ISSN 1991-3524.
 • Цуркану Г., Зетья В. Проблемы принятия решений по повышению качества товаров, услуг, систем в Республике Молдова. În: Научно-производственный журнал «Наука». Материалы V Международной научно-практической конференции «Дулатовские чтения 2013», спецвыпуск «Экономические науки», Республика Казахстан, Костонай: Изд. КИнЭУ им. Дулатова, ноябрь, 2013, pag. 195-198 (0,40 c.a.); ISSN 1684-9310.

Rezumatul tezei

 • Problematica abordată constă în elaborarea unui instrumentar eficace de adoptare şi implementare a deciziilor manageriale în cadrul companiilor prestatoare de servicii de certificare produse, servicii şi sisteme de management.

Obiectivele de cercetare se rezumă la: studierea subsistemului decizional şi a preceptelor managementului decizional al firmei; analiza procesului decizional la diferite niveluri; analiza ramurii prestării serviciilor de consultanţă şi TIC; analiza procesului decizional în prestarea serviciilor de certificare (produse/servicii, sisteme de management); determinarea eficacităţii deciziilor manageriale şi a impactului acestora asupra competitivităţii organismelor de certificare.

2. Conţinutul de bază al tezei.

În primul capitol – „Repere teoretice privind decizia şi eficacitatea decizională în ştiinţa economică şi managerială contemporană”, autorul realizează o sinteză a abordărilor privind decizia managerială şi expune metodele de optimizare a proceselor decizionale drept modalitate de creştere a competitivităţii organizaţiei, este analizată tipologia deciziilor manageriale şi delimitările conceptuale privind eficacitatea şi eficienţa decizională; sunt sistematizate principalele metode de optimizare a proceselor decizionale ca element al creşterii competitivităţii organizaţiei.
În capitolul al doilea – „Particularităţile şi premisele dezvoltării serviciilor în sistemul economic internaţional şi autohton” este efectuat un studiu al practicilor ce vizează aplicabilitatea metodelor şi proceselor decizionale în diverse companii la nivel internaţional; este cercetată evoluţia domeniul prestării serviciilor, în ansamblu, şi a sectorului TIC (testare, inspecţie, certificare), în particular, precum şi a particularităţilor acestora pe piaţa mondială; sunt analizate particularităţile şi premisele dezvoltării pieţei de prestare a serviciilor de certificare din Republica Moldova.
În capitolul al treilea – „Direcţii strategice de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în cadrul organismelor de certificare din Republica Moldova” sunt analizate şi prezentate rezultatele implementărilor cercetărilor efectuate de către autor şi a direcţiilor decizionale strategice la nivel macro- şi microeconomic; este efectuată o analiză a criteriilor şi principiilor decizionale în cadrul organismelor de certificare, elaborate şi implementate de autor; este elaborată o metodă bazată pe implementarea eficace a deciziilor strategice şi operaţionale în cadrul organismelor de certificare; este elaborat şi implementat conceptul de paşaport al deciziilor strategice; sunt prezentate direcţiile decizionale pentru remedierea procesului de prestare a serviciilor de certificare produse, servicii, sisteme în Republica Moldova, inclusiv multiple propuneri privind modificările legislative în domeniul evaluării conformităţii.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

  • Dezvoltarea conceptelor decizionale în cadrul companiilor autohtone, introducerea şi definirea conceptelor manageriale decizionale (paşaportul deciziei, trasabilitatea decizională, redundanţa decizională ş.a.) ca părţi componente ale managementului organizaţiei;
  • Elaborarea principiilor, criteriilor şi metodei de caracterizare a deciziilor manageriale;
  • Identificarea, sistematizarea şi analiza factorilor de influenţă asupra procesului de adoptare a deciziilor la nivel strategic şi operaţional în cadrul organismelor de certificare produse, servicii, sisteme de management.
  • Elaborarea algoritmului operaţional de adoptare a deciziei ca modalitate de implementare a deciziilor strategice.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Asociaţia Patronale în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova şi organismelor de certificare din Republica Moldova (ÎCS „TRANS-STANDARD” SRL şi „VERITRANS PLUS” SRL).


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Chirilov Nelea
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. Ţiriulnicova Natalia, ASEM
Consiliul ştiinţific specializat: D 32.08.00.12-32
Tema tezei:  Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni
Specialitatea: 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică
Data: 29 mai 2014
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chișinău, str. Căpriana 50, et.3, biroul 324, bloc „C”.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 • Chirilov N. Particularităţile analizei indicatorilor de rotaţie a capitalului propriu şi impactul acestora asupra procesului decizional. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2008, nr.4 (decembrie) (64), p.126-131, 0,72 c.a.
 • Chirilov N. Analiza factorială a sporului creşterii capitalului social drept suport pentru luarea deciziilor economice. În: Studia Universitas, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. Chişinău: USM, 2010, nr.7 (37), p.142-145, 0,50 c.a.
 • Chirilov N. Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2013. Volumul al 12-lea. p.153-156, 0,35 c.a.
 • Chirilov N. Aprecierea metodelor grafice la predarea analizei structurii capitalului propriu. În: Aspecte ale didacticii moderne în instruirea cadrelor de profil economic: Conferinţa didactico - ştiinţifică din 21 martie 2001. Chişinău: ASEM, 2001, p.97-101, 0,22 c.a.
 • Chirilov N. Esenţa economică a capitalului propriu. În: Analele ATIC-2002. Chişinău: Evrica, 2003, vol. II (III), p.162-166, 0,24 c.a.
 • Chirilov N. Problemele analizei factoriale a rentabilităţii capitalului propriu. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 18-19 aprilie 2003. Chişinău: ASEM, 2003, ed. I, p.329-332, 0,36 c.a.
 • Chirilov N. Aspecte aplicative ale analizei rotaţiei capitalului propriu. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 21-22 aprilie 2005. Chişinău: ASEM, 2005, ed. III, vol. I, p.376-379, 0,37 c.a.
 • Chirilov N. Calculul şi analiza rentabilităţii acţiunilor în condiţiile economiei Republicii Moldova. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 18-19 aprilie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, ed. VI, vol. I, p.292-294, 0,28 c.a.
 • Chirilov N. Calculul şi analiza rentabilităţii capitalului acţionar ordinar în condiţiile economiei Republicii Moldova. În: Creşterea economică, prioritatea naţională în contextul integrării în Uniunea Europeană: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 29-30 octombrie 2008. Chişinău: USM, 2008, p.55-59, 0,43 c.a.
 • Chirilov N. Modalităţi de analiză a rentabilităţii capitalului propriu. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 26-27 septembrie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, vol. II, p.252-255, 0,40 c.a.
 • Chirilov N. Particularităţile analizei rentabilităţii capitalului acţionar ordinar şi impactul acesteia asupra procesului decizional. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 24-25 septembrie 2010. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II, p.201-205, 0,36 c.a.
 • Chirilov N., Ghetmancenco S. Analiza profitului (pierderii) pe acţiune. În: Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi realizări: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 23-24 octombrie 2009. Chişinău: USM, 2009, p.470-475, 0,36 c.a.
 • Chirilov N. Metoda ratelor – instrument tradiţional al analizei capitalului social. În: Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 26-27 noiembrie 2010. Chişinău: USM, 2010, p. 395-398, 0,35 c.a.
 • Chirilov N. Particularităţile analizei factoriale a rezultatului pe acţiune – de bază drept suport pentru luarea deciziilor economice. În: Republica Moldova: 20 ani de reforme economice: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II, p.368-372, 0,48 c.a.
 • Chirilov N. Particularităţile analizei rezultatului pe acţiune – diluat şi impactul acesteia asupra procesului decizional. În: Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 5 aprilie 2013. Chişinău: CRIO, 2013, p.248-251, 0,36 c.a.
 • Chirilov N. Analiza impactului corelaţiei dintre capitalul propriu şi capitalul social asupra procesului decizional al societăţii pe acţiuni. În: 60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 27-28 septembrie 2013. Chişinău: ASEM, 2013, vol. II, p.310-313, 0,36 c.a.

Rezumatul tezei:

 • Problematica abordată: constă în perfecţionarea analizei formării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni, aprofundarea analizei cauzale a indicatorilor eficienţei utilizării capitalului propriu, modernizarea raportului conducerii societăţii pe acţiuni, perfecţionarea modului de calcul al rezultatului pe acţiune.
 • Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 1 „Fundamente teoretico-metodologice aferente analizei capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni” reflectă o sinteză a delimitărilor conceptuale privind capitalul propriu al societăţii pe acţiuni. Se examinează influenţa specificului formării şi utilizării capitalului propriu al societăţii pe acţiuni asupra procesului analitic şi particularităţile bazei informaţionale, aferente analizei capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni. Capitolul 2 „Direcţii de modernizare a analizei formării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni” relevă rezultatele cercetărilor şi recomandărilor privind aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice ale analizei formării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni. Sunt formulate recomandări de perfecţionare a analizei cauzale a sporului creşterii capitalului propriu prin evidenţierea contribuţiei capitalului social, care influenţează optimizarea deciziilor economice privind creşterea capitalului propriu. În Capitolul 3 „Analiza eficienţei utilizării capitalului propriu şi impactul acesteia asupra procesului decizional” se expun recomandările privind perfecţionarea analizei cauzale a indicatorilor eficienţei utilizării capitalului propriu în vederea fundamentării deciziilor economice. În abordarea problemei analizei rotaţiei capitalului propriu, sunt propuse modalităţi de calcul a indicatorilor de rotaţie şi efectului economico-financiar al modificării vitezei de rotaţie a capitalului propriu. Sunt argumentate recomandările privind implementarea prevederilor IAS 33 în practica societăţilor pe acţiuni autohtone.
 • Principalele rezultate obţinute constau în:
 • aprofundarea şi dezvoltarea teoretică a noţiunii de capital propriu al societăţii pe acţiuni;
 • fundamentarea ştiinţifică a clasificării elementelor componente ale capitalului propriu, în funcţie de impactul acestora asupra realizărilor societăţii pe acţiuni, prin gruparea lor în cele care ţin de realizările efectuate şi cele de perspectivă;
 • raţionalizarea metodelor şi tehnicilor specifice analizei formării capitalului propriu al societăţii pe acţiuni şi formularea recomandărilor aferente: aprecierii suficienţei formării capitalului de rezervă, respectării cerinţelor legislative privind corelaţia dintre capitalul propriu (activele nete la valoarea contabilă) şi capitalul social, influenţei modificării capitalului social asupra stabilităţii financiare al emitenţilor etc.;
 • abordarea problematicii şi elaborarea propunerilor privind perfecţionarea analizei cauzale a sporului creşterii capitalului propriu prin evidenţierea contribuţiei capitalului social, indicatorilor eficienţei utilizării capitalului propriu cu identificarea situaţiilor de aplicare a rezultatelor analizei în procesul decizional al societăţii pe acţiuni;
 • formularea recomandărilor, aferente implementării IAS 33 în practica societăţilor pe acţiuni autohtone, privind evaluarea mai exactă a rezultatului pe acţiune în condiţiile emisiunii suplimentare de acţiuni ordinare din contul aporturilor băneşti ale acţionarilor şi pe seama capitalului propriu, anulării acţiunilor de tezaur, consolidării acţiunilor ordinare, precum şi convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
 • elaborarea unor noi modalităţi de calcul al indicatorilor de rotaţie a capitalului propriu şi investigarea impactului acestora asupra fundamentării deciziilor economice ale societăţilor pe acţiuni;
 • recomandarea includerii în componenţa raportului conducerii societăţii pe acţiuni a subcapitolului „Eficienţa utilizării capitalului propriu” şi argumentarea necesităţii aplicării informaţiilor respective în procesul decizional.

Aprobarea rezultatelor investigaţiei.  Elaborările metodologice şi recomandările practice elucidate în teză au fost expuse în 16 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de profil şi în culegeri ştiinţifice internaţionale cu un volum de 6,14 c.a.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.  Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în practica economică a IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA şi fabricii de confecţii „Ionel” SA.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: PLATON ION
Conducător ştiinţific: COJOCARU VADIM, doctor în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.521.03 – 01
Tema tezei: METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ A RESURSELOR FORESTIERE (ÎN BAZA MATERIALELOR AGENȚIEI ”MOLDSILVA”)
Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ȘI MANGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE
Data: 28 mai 2014
Ora: 1500
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni 61, bloc ,,A”, et.3, Sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Cojocaru V, Platon I. Discontarea ca problemă stringentă a managementului forestier durabil. În: Economica. ASEM, Chişinău, 2013, An. XXI, nr.4 (86), pag. 16-21 (0,36 c.a.); ISSN 1810-9136. Categoria B.
 • Platon I. Interdependenţa resurselor forestiere cu economia naţională şi necesitatea asigurării dezvoltării durabile a acestora. În: Economie şi sociologie. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, nr.3, 2013 pag. 175-179 (0,36 c.a.); ISSN: 1857-4130. Categoria B.
 • Platon I. Sinteza conceptuală a pădurii ca obiect al evaluării economice. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. UCCM, Chişinău, 2013, Volumul al XII-lea, pag. 315-319 (0,44 c.a.); ISSN 1857-1239. Categoria C.
 • Platon I. Caracteristica elementelor principale în evaluarea economică a diferitelor tipuri de resurse forestiere. În: Administrarea publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială. AAP, Chişinău, 2014, nr.1 (81), pag. 146-154 (0,78c.a.); ISSN 1813-8489. Categoria C.
 • Cojocaru V, Platon I. Eficientizarea activităţii economico-financiare în contextul dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană, prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. hab., mem. coresp. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev”, 30-31 martie 2012, ASEM, Chişinău, 2012, pag. 23-30 (0,69 c.a.); ISBN 978-9975-75-596-2.
 • Platon I. Tendinţe de dezvoltare a ramurii silvice în perioada 2007-2010: starea actuală. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană, prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. hab., mem. coresp. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev”, 30-31 martie 2012, ASEM, Chişinău, 2012, pag. 100-104 (0,30 c.a.); ISBN 978-9975-75-596-2.
 • Platon N, Platon I. Dezvoltarea ecoturismului în ariile protejate. In: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chişinău: ASEM, ediţia XII, nr. 1/ 2014, pp. 16-21 (0,43 c.a.); ISBN 978-9975-75-650-1. Categoria C.
 • Ţurcanu G, Platon I. Consideraţiuni practice în evaluarea economică complexă a resurselor forestiere gestionate de Agenţia ”Moldsilva”. In: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chişinău: ASEM, ediţia XII, nr. 1/ 2014, pp. 38-49 (0,92 c.a.); ISBN 978-9975-75-650-1. Categoria C.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în delimitarea și dezvoltarea instrumentarului metodologic a conceptului Valorii Economice Totale, estimarea valorii bunurilor de utilitate privată și al serviciilor ecosistemice și protective ale pădurii, remodelarea sistemului ecologico-economic spre nivelul unei interacţiuni optime între Om şi Pădure.

2. Conţinutul de bază al tezei.
Capitolul I „Repere teoretice în evaluarea economică a resurselor forestiere” - este abordată sinteza conceptuală a pădurii ca ecosistem natural complex și obiect al  evaluării economice, descrise elementele principale în evaluarea economică a diverselor tipuri de resurse forestiere, de asemenea, fiind analizate criteriile evaluării economice a resurselor forestiere.
Capitolul II „Particularităţile metodelor conexe aplicative în evaluarea economică a resurselor forestiere gestionate de Agenţia ”Moldsilva” este abordată evaluarea economică a funcţiilor sociale, ecologice şi economice ale pădurii, descrise şi propuse spre aplicare diferite metode al evaluării resurselor forestiere şi expuse principiile de bază ale metodelor aplicate în evaluarea economică a resurselor forestiere gestionate de Agenţia ”Moldsilva”.
Capitolul III –„Evaluarea economică a resurselor forestiere gestionate de Agenţia ”Moldsilva” este caracterizat potenţialul forestier naţional, inclusiv cel gestionat de Agenția ”Moldsilva”, este descris cadrul instituţional forestier din RM, expuse consideraţiuni teoretice şi practice vizând evaluarea complexă a resurselor forestiere, precum şi justificarea necesităţii extinderii suprafeţei fondului forestier naţional în contextul asigurării echilibrului ecologic în regiune.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • ccomplementarizarea  viziunilor  asupra  conceptului: resurse forestiere ca obiect al evaluării economice, stabilirea indicatorilor şi criteriilor ce caracterizează valoarea economică a pădurii;
 • concretizarea clasificării funcţiilor pădurii, cu evidenţierea funcţiilor sociale, ecologice şi economice;
 • conturarea şi argumentarea metodelor propuse pentru estimarea Valorii Economice Totale a resurselor forestiere, propunerea utilizării coeficientul de ”protecţie” ca fiind unul caracteristic şi prioritar al funcţiei pădurii de protecţie a mediului;
 • analiza metodologiei de estimare a valorii integrale a bunurilor și serviciilor pădurii, a gradului de estimare şi valorificare a resurselor forestiere gestionate, măsură în care valoarea economică indirectă, valoarea de conservare şi intrinsecă se reflectă în politicile de exploatare şi administrare în domeniul cercetat;
 • justificarea acţiunilor privind efectuarea lucrărilor de extindere a terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră pe teritoriul Republicii Moldova, privind necesitatea certificării managementului forestier în concordanţă cu standardul FSC şi implementarea unui sistem informatic integrat de raportări în cadrul Agenţiei ”Moldsilva”.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Ministerul Mediului, Agenția ”Moldsilva” și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: BURUIANĂ LORINA
Conducător ştiinţific: HÎNCU RODICA, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.08.00.10 – 40
Tema tezei: IMPACTUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ASUPRA DEZVOLTĂRII BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 14 martie 2014
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni 61, bloc ,,A”, et.3, Sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Buruiană L. Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul bancar – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: IEFS, 2013, nr.3, p. 186-191, 0,4 c.a.
 • Hîncu R., Roşca M., Buruiană L., Utilizarea valorilor mobiliare în scopul finanţării activităţii băncilor: practici europene şi naţionale. În: Economica. Chişinău, 2013, nr.4, p.74-85, 0,5 c.a.
 • Buruiană L. Impactul investiţiilor străine directe asupra băncilor comerciale autohtone. În: Economica. Chişinău, 2009, nr.6, p.115-122, 0,4 c.a.
 • Buruiană L. Efectele concurenţei pe piaţă bancară autohtonă în condiţiile actuale. În: Economica. Chişinău, 2009, nr.2, p.54-59, 0,4 c.a.
 • Hîncu R., Buruiană L., Roşca M., Opportunity of foreign capital in the process of commercial banks’ development in the conditions of competition. În: Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, Facultatea de ştiinţe economice, Fascicola II, Studii Economice, Reşiţa: 2012, p. 230-238, 1,2 c.a.
 • Buruiană L. Influenţa investitorilor străini asupra funcţionării sistemului bancar din România. În: Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 29-30 octombrie 2010, Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”. Chişinău: ASEM, 2010, p. 189-194, 0,5 c.a.
 • Buruiană L. Efectele investiţiilor străine directe asupra dezvoltării sistemelor bancare din ţările receptoare. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2010. Chişinău: ASEM, 2010, ediţia a VIII-a, p. 316 - 319, 0,5 c.a.  
 • Buruiană L. Impactul crizei financiare mondiale asupra sistemului bancar autohton. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 10-11 aprilie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, vol. I, ediţia a VII-a,   p. 269-272, 0,3 c.a.
 • Buruiană L. Consolidarea sistemului bancar autohton prin prisma proiectelor investiţionale străine. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 18-19 aprilie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, vol.I, ediţia aVI-a, p.183-185, 0,3 c.a.
 • Buruiană L. Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea sistemului bancar autohton şi impactul lor asupra creşterii economice. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere: Conferinţă ştiinţifică internaţională din 28-29 septembrie 2007. Chişinău: ASEM, 2008, vol.II, p.78-82, 0,4 c.a.
 • Buruiană L. Impactul investiţiilor grupului francez „Sociétè Générale” în dezvoltarea BC „Mobiasbancă” SA. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 19-20 aprilie 2007. Chişinău: ASEM, 2007, vol. I, ediţia a V-a, p. 219-222, 0,4 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în în argumentarea oportunităţii investiţiilor străine directe în sectorul bancar autohton, fiind demonstrat impactul pozitiv al acestora asupra dezvoltării băncilor din Republica Moldova, în condiţii de concurenţă pe piaţa bancară, dat fiind faptul că, în momentul actual, fluxul de investiţii străine în sectorul bancar autohton nu contribuie, în măsura necesară, la dezvoltarea acestuia.
2. Conţinutul de bază al tezei. Capitolul I – Dimensiuni teoretico-metodologice privind investiţiile străine directe în sectorul bancar – cuprinde sinteza principalelor teorii economice, în care au fost abordate conceptele privind investiţiile străine directe, analiza dimensiunilor teoretice privind concurenţa în sectorul bancar, ca mediu de realizare a investiţiilor, precum şi reflecţiile teoretico-metodologice referitoare la procesul de penetrare a capitalului străin în sectoarele bancare ale ţărilor receptoare. Capitolul II – Practici internaţionale privind penetrarea capitalului străin în bănci şi impactul asupra activităţii acestora – include analiza şi cercetarea: experienţelor internaţionale privind implantarea capitalului străin în sectoarele bancare din ţările receptoare şi efectelor generate; impactului investiţiilor străine asupra băncilor din România, ca stat membru al UE şi vecin al Republicii Moldova; strategiilor de penetrare a capitalului străin şi riscurilor inerente investiţiilor străine. Capitolul III – Influenţa investiţiilor străine directe asupra consolidării băncilor din Republica Moldova în condiţii de concurenţă – este dedicat cercetării concurenţei pe piaţa bancară şi analizei cadrului legal privind activitatea investiţională în sectorul bancar autohton, argumentării oportunităţii ISD în sectorul bancar din Republica Moldova, precum şi identificării factorilor determinanţi în stabilirea obiectivelor şi formularea deciziilor de investire în sectorul bancar autohton. În capitolul dat, a fost realizată cea mai importantă sarcină a tezei, şi anume: determinarea impactului investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor din Republica Moldova, prin aplicarea unei metodologii speciale, elaborate de autor.
3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • sinteza şi dezvoltarea abordărilor conceptuale privind influenţa investiţiilor străine directe asupra sectoarelor bancare ale ţărilor receptoare, precum este şi Republica Moldova;
 •  identificarea efectelor generate de capitalul străin asupra dezvoltării băncilor din ţările-gazdă;
 • determinarea, în contextul practicilor internaţionale, a influenţei investiţiilor străine asupra performanţelor financiare ale sectorului bancar din România, ca stat membru al UE şi vecin al Republicii Moldova;
 • elaborarea, în baza modelului Panzar-Rosse, a unui model econometric privind identificarea şi estimarea concurenţei pe piaţa bancară autohtonă, în vederea argumentării oportunităţii investiţiilor străine directe pentru băncile din Republica Moldova;
 • elaborarea unui model de evaluare a atractivităţii investiţionale a băncilor autohtone în scopul stabilirii obiectivelor şi formulării deciziilor de investire;
 • determinarea impactului investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor din Republica Moldova, aplicând o metodologie specială elaborată de autor.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Banca Naţională a Moldovei, BC Moldova-Agroindbank SA, BCR Chişinău SA şi BC MOBIASBANCA – Groupe Société Générale SA.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent:  RAILEAN ELENA
Conducător științific: SAVCIUC OXANA, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Științific Specializat: D 32.08.00.06 - 15
Tema tezei: Инновационная маркетинговая стратегия как основа оптимизации деятельности научных библиотек / Strategia inovaţională  de marketing ca premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii ştiinţifice.
Specialitatea: 08.00.06 – MARKETING; LOGISTICĂ
Data: 28 FEBRUARIE 2014
Ora: 15.00
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, bloc „A”, et. 3, Sala Senatului.

Principalele publicații științifice la tema tezei:

 • Cheradi N., Railean E., Kostiucec G. Rolul bibliotecii universitare în formarea specialiştilor pentru economia naţională. În: Economica, 2011, nr. 3, p.153-161. ISSN 1810-9136
 • Mitniţcaia L., Railean E. Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a acesteia. În: Economica, 2007, nr. 1, p. 7-9. ISSN 1810-9136
 • Mitniţcaia L., Railean E. Relevarea necesităţilor informaţional-promoţionale ale cercetărilor din Republica Moldova în contextul perfecţionării produselor bibliotecii. În: Economica, 2006, nr. 4, p. 24-26. ISSN 1810-9136
 • Savciuc O., Railean E. Biblioteca în sistemul de creare şi difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice. În: Akademos, 2013, nr. 1, p. 147-151. ISSN 1857-0461
 • Savciuc O., Railean E. Optimization of the Academic Libraries Operations on the Basis of Innovative Marketing. În: Analele ASEM, 2013, vol. II,p. 169-173.ISSN 1857-1433
 • Савчук О., Райлян Е. Содержание понятия «инновация»: обзор точек зрения. În: Analele ASEM, 2011, p. 90-94, ISSN 1857-1433
 • Райлян Е. Совершенствование научных коммуникаций на базе изучения специфики информационных потребностей ученых. În: Magazin Bibliologic, 2010, nr.1-2, p. 92-95. ISSN 1857-1476
 • Savciuc O., Railean E. Analysis of the information consumer behaviour of the researchers in the development of maintenance strategies in scientific libraries. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration GEBA 2012”, 18-20 octombrie. Iaşi, 2012, p. 1103-1110. ISBN: 978-973-640-658-4
 • Райлян Е. Производство научных знаний и место библиотеки в этом процессе. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2012. Chişinău: Editura ASEM, 2012, p. 144-149. ISBN 978-9975-75-629-7.
 • Савчук О., Райлян Е. Изучение информационных потребностей ученых как важное направление в деятельности научных библиотек. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, 30-31 martie. Chişinău: Editura ASEM, 2012, p. 57-60. ISBN 978-9975-75-596-2
 • Савчук О., Райлян Е. Повышение конкурентоспособности библиотек на базе инновационного маркетинга. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Republica Moldova: 20 ani de reforme”, 23-24 septembrie. Chişinău: Editura ASEM, 2011, р. 40-44. ISBN 978-9975-75-587-0
 • Райлян Е. Инновации в маркетинге услуг как условие повышения конкурентоспособности организации сферы обслуживания În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, 28-29 septembrie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, vol. 1, p. 256-258. ISBN 978-9975-75-400-2.
 • Митницкая Л., Райлян Е. Использование ннновационных технологий как реакция библиотек на изменение информацинных потребностей пользователей. În:Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial”, 22-23 septembrie 2006. Chişinău: Editura ASEM, 2007, vol. 2, p. 360-363. ISBN 978-9975-75-116-2.

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată  constă în determinarea locului şi rolului bibliotecilor ştiinţifice pe piaţa informaţiilor ce se schimbă rapid. Scăderea cererii pentru serviciile bibliotecii, apariţia de noi jucători pe piaţa informaţiilor (Internet, corporaţii informaţionale) determină bibliotecile să se adapteze noilor realităţi prin utilizarea de instrumente de marketing, orientare spre inovare şi management strategic. Schimbarea paradigmei de dezvoltare a bibliotecilor, propusă de autor, va spori eficienţa acestora şi le va permite să ocupe o poziţie competitivă pe piaţa informaţiilor.
2. Conţinutul de bază al tezei:
În capitolul I este întreprinsă o revizuire a punctelor de vedere cu privire la interpretarea termenului „inovaţie”, este efectuată o analiză a clasificărilor existente ale inovaţiilor în sectorul economic, ştiinţific, tehnic şi în domeniul biblioteconomiei. Utilizarea instrumentelor de marketing pe piaţa informaţională devine o condiţie necesară pentru satisfacerea cererii de servicii informaţionale în bibliotecă. Construirea unei biblioteci inovaţionale trebuie să se bazeze pe un management flexibil, orientat spre planificarea strategică de marketing.
Capitolul II este dedicat analizei a ofertelor bibliotecilor ştiinţifice din Republica Moldova, România, Rusia şi este cercetată cererea de produse şi servicii informaţionale.  Analiza necesităţilor informaţionale ale oamenilor de ştiinţă a identificat oportunitatea de a implementa noi modele de comunicare ştiinţifică, care să poată satisface nevoile de informaţii speciale, tot mai complexe, ale oamenilor de ştiinţă.
Capitolul III este dedicat direcţiilor de bază ale Strategiei de marketing inovaţional a Bibliotecii ştiinţifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei şi modalităţilor de implementare a acestei strategii. Principiile de realizare a strategiei sunt: abordarea sistemică, direcţionată şi asigurarea cu resurse. Sunt propuse recomandări pentru crearea unui model inovaţional al bibliotecii.

Principalele rezultate obţinute:

 • A fost determinate poziţia bibliotecii ştiinţifice pe piaţa informaţională a Republicii Moldovei şi rolul său de mediator în producţia ştiinţifică a ţării.
 • A fost demonstrată necesitatea schimbării paradigmei activităţii bibliotecilor. A fost propusă o paradigmă de inovare sistemică, care pune accentul pe adaptarea sistemului ca un tot întreg şi nu doar la nivelul de conformitate cu cerinţele consumatorilor.
 • Au fost cercetate în dinamică nevoile profesionale de informare ale oamenilor de ştiinţă şi identificate motivele ale creativităţii oamenilor de ştiinţă, care vor aduce la optimizarea deservirii acestui segment de utilizatori.
 • Au fost elaborate strategiile de marketing în cadrul mixului pentru biblioteca ştiinţifică ASEM.
 • A fost propusă model de dezvoltare a bibliotecii ştiinţifice a ASEM bazat pe inovaţii sistemice.
 • A fost elaborat un sistem de generare, testare şi implementare a inovaţiilor în cadrul organizaţiei.
 • Au fost propuse recomandări bibliotecilor pentru a cuceri noi segmente de piaţă (antreprenoriat, firme cu capital de risc) şi a le deservi în condiţii comerciale.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: SCUTARI  SOFIA
Conducător științific: MANOLE  Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Științific Specializat: D 32.08.00.10 – 39
Tema tezei: TREZORERIA – SERVICIU AL STATULUI DE ASIGURARE A ECHILIBRULUI VALORIC
Specialitatea: 08.00.10 – FINANȚE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 28 FEBRUARIE 2014
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, et.1, biroul 104.

Principalele publicații științifice la tema tezei:

 1. Anghel S., Manole T. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări-plăţi),  În: Revista teoretico-ştiinţifică nr.1/ 2011, „Economie şi Sociologie”, acreditată cu categoria „B”, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, 2011, p. 127-141,0, 80 c.a.
 2. Scutari (Anghel) S. Modernizarea  sistemului  trezorerial prin implementarea programelor de management  financiar, în: Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie”, nr.4/ 2012, acreditată cu categoria „B”, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău,   2012, p. 136-145,  0,50 c.a. 
 3. Scutari S., Manole T. Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric, în:Revista  “Economie şi Sociologie”,  nr. 2,  acreditată cu categoria „B”, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, 2013, p. 21-34, 0,60 c.a.
 4. Manole T., Anghel S. Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar,În: Revista ştiinţifico-didactică ”Economica” nr.1 (75), martie 2011, acreditată cu categoria „B”, Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău,  2011, p. 86-98 0, 60 c.a.  
 5. Anghel S.   Evoluţia sistemului trezorerial în Republica Moldova,  în: „Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor”, Volumul III, 15-17 noiembrie 2007, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău , 2007, p. 55-57, 0,20 c.a.
 6. Anghel S. Unele aspecte ce ţin de modificările şi  completările   Instrucţiunilor  cu privire   la   evidenţa  contabilă în instituţiile  publice, în: „Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor”, Volumul III, 15-17 noiembrie 2007, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău , 2007, p. 152-153, 0,10 c.a.
 7. Anghel S. Structura şi funcţiile Trezoreriei de Stat a Republicii Moldova, în: „Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor”, Volumul III, 15-17 noiembrie 2007, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău,  2007, p. 83-86, 0,20 c.a.
 8. Anghel S. Gestionarea finanţelor publice prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, în: „Conferinţa jubiliară internaţională ştiinţifico-practică”, „Academia de Administrare Pub­lică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova”, Volumul 2, 21 mai 2008, Chişinău,  2008,  p. 82-83, 0,10 c.a.
 9. Anghel S. Fluxul încasării veniturilor bugetare prin Trezoreria de Stat  şi rolul lor pentru menţinerea echilibrului bugetar, în: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Volumul I, Ediţia a VII-a,  10-11 aprilie 2009, Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, 2009, p. 351-355, 0,2 c.a.
 10.  Anghel S. Asigurarea  echilibrului trezorerial prin prisma fluxurilor financiare prin  sistemul trezorerial, în: „Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor”,Vol. III, 2009,  Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău,  2009, p. 441-442, 0,10 c.a.
 11. Anghel S. Rolul  Trezoreriei publice în  stabilirea marilor echilibre, în: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a VIII-a, Editura ASEM, Chişinău,  28-29 aprilie 2010, Academia de Studii Economice din Moldova,  Chişinău, 2010, p. 231-239, 0,30 c.a.
 12. Anghel S. Cadrul legislativ în domeniul finanţelor publice, ca factor de decizie în funcţionarea sistemului trezorerial, în: Conferinţa ştiinţifico-practică  „Teoria şi Practica Administrării Publice”, 24 mai 2011,  Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova,  Chişinău, 2012,  p. 207-208, 0,10 c.a.

2. Rezumatul tezei
Problematica abordată constă în fundamentarea teoretică, metodologică şi practică a conceptului de Trezorerie publică, în scopul realizării echilibrului valoric la nivelul sistemului trezorerial prin adaptarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric, elaborarea prognozelor operative pentru asigurarea fluxului de numerar şi identificarea şi argumentarea direcţiilor care stau la baza realizării echilibrului valoric prin sistemul trezorerial.
Conținutul de bază al tezei. Primul capitol al tezei pune în evidență fundamentele teoretice şi conceptuale privind  trezoreria publică, a funcţiilor clasice şi contemporane de trezorerie publică şi a conceptului de echilibru valoric. Capitolul al doilea, urmărește evoluţia și dezvoltarea sistemului trezorerial în Republica Moldova, tratează într-o abordare macroeconomică modalităţile de asigurare a echilibrului valoric și în special a echilibrului financiar (bugetar), estimarea situației economico-financiare în dinamica indicatorilor macroeconomici pe perioada 2002-2012. Capitolul al treilea include  rolul Trezoreriei de Stat  în ajustarea (racordarea) evidenţei contabile în sectorul public la cerinţele Standardelor Internaţionale, în scopul asigurării echilibrului valoric și implementarea noului Sistem Informaţional de Management Integrat, este cercetată experienţa internaţională privind funcţionarea sistemului trezorerial şi identificarea laturilor progresiste posibile pentru a fi implementate în cadrul sistemului trezorerial al Republicii Moldova.Contribuția esențială a capitolului aplicativ, constă în elaborarea prognozelor operative ale bugetului de stat în scopul asigurării fluxului de numerar prin  sistemul trezorerial.

Principalele rezultate obținute constau în:

 • aprofundarea şi dezvoltarea ştiinţifică a conceptului şi funcţiilor Trezoreriei publice;
 • identificarea şi determinarea elementelor care stau la baza realizării echilibrului valoric prin sistemul trezorerial;
 • argumentarea necesităţii aplicării modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric;
 • elaborarea prognozelor operative în scopul asigurării fluxului de numerar prin  sistemul trezorerial atât la bugetul de stat, cât şi la bugetele UAT;
 • perfecţionarea şi alinierea posibilităţilor de modernizare a sistemului trezorerial prin implementarea progra­melor informaţionale de management integrat;
 • perfecţionarea şi ajustarea modului de contabilizare,  în sectorul public, la cerinţele Standardelor Inter­naţionale de Contabilitate, în scopul asigurării echilibrului valoric şi  perfecţionării managementului financiar.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Direcţia generală a Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi de Trezoreria Teritorială Chişinău – bugetul municipiului.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: Tatiana BUCOS
Conducător ştiinţific: Nadejda ȘIȘCANU, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 32 08.00.01 - 19
Tema tezei: Educația – factor important în valorificarea potențialului economic național
Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Data: 21 FEBRUARIE 2014
Ora: 1300
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 61, blocul „A”, et. 3, Sala Senatului

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

 • Bucos T. Cadrul normativ–juridic de funcționare a sistemului educațional din R. Moldova, abordat prin prisma potențialului economic. În: Economica, Chișinău: ASEM, 2013, nr. 1, p. 73-80.
 • Bucos T. Dimensiuni cantitativ - calitative ale funcționării sistemului educațional din R. Moldova, abordate prin prisma potențialului economic. În: Economie și sociologie, Chișinău: IEFS, 2013, nr. 1, p. 113-118.
 • Tomșa A., Bucos T. Impactului economic al educației abordat prin prisma mediului instituțional. În: Analele ASEM, ediţia a XI-a, Chișinău: ASEM, nr. 2, 2013, p. 50-56.
 • Bucos T. Социально-экономические эффекты взаимодополнения частного и государственного финансирования высшего образования в Р. Молдова. În: Перекрёстки, Vilinius: EHU, 2012, nr. 3-4, p. 308-324.
 • Bucos T. Degree of education involvement in ensuring a sustainable economic growth in the Republic of Moldova. În: Journal of Economy Business and Financing. Publisher Thomson Ltd. Slovakia, nr. 1, 2013, p. 82-93.
 • Bucos T. Educaţia – modalităţi de influenţă asupra potenţialului economic naţional. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică internațională, 24-25 septembrie, 2010, Chişinău: ASEM, 2011, vol. I, p. 27-29.
 • Bucos T. Educaţia – variabilă în modelele de creştere economică. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferința ştiințifică internațională, din 23-24 septembrie, 2011, Chişinău: ASEM, 2011, vol. I, p. 269-271.
 • Bucos T. Ariile epistemologice ale educației și conotația ei economico-funcțională. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică internațională, 23-24 septembrie, 2012, Chişinău: ASEM, 2012, vol. I, p. 208-211.
 • Bucos T. Direcții de implicare ale educației în formarea condițiilor necesare unei creșteri economice sustenabile. În: Creșterea economică în condițiile globalizării: Conferința Internațională Științifico - Practică, 18-19 octombrie, 2012, Chişinău: IEFS, 2012, vol. I, p. 356-363.
 • BUCOS T. Oportunități de implicare ale educației în mecanismul de valorificare a potențialului economic național. În: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, din 25-26 aprilie, 2013, Chişinău: ASEM, 2013, Vol. I, p. 319-323.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în fundamentarea din punct de vedere științific a caracterului multidimensional de influență a educației asupra dezvoltării social-economice a unei țări, fiind identificate canalele de transmisie a performanțelor educaționale asupra potențialului de producției al firmelor, iar prin prisma acestora asupra indicatorilor macroeconomici.

2. Conţinutul de bază al tezei:
Capitolul I relevă abordările conceptuale ale fenomenului educație în contextul diferitor arii epistemologice; reflectă analiza teoretico-retrospectivă a impactului educației asupra capitalului uman, a externalităților și a capitalului social; reliefează locul fenomenului educațional în modelele de creștere economică exogenă și endogenă; prezintă abordările metodologice ale educației în cercetările realizate în cadrul științei economice.
Capitolul II este dedicat integrării diverselor concepții teoretice în scopul reconceptualizării categoriei de „potențial economic”; cercetării asupra modului de implicare a educației în mecanismul de valorificare a potențialului economic național; analizei direcțiilor de convergență a finalităților sistemelor educaționale naționale cu obiectivul valorificării potențialului economic în condițiile globalizării.
Capitolul III este dedicat identificării impactului finalităților educaționale caracteristice Republicii Moldova asupra potențialului economic național; corelării finalităților educaționale cu poziția oficială a statului în raport cu locul educației în dezvoltarea social-economică a țării; analizei calitative şi cantitative a finalităților ce rezultă din funcționarea sistemului educațional din Republica Moldova.

3. Principalele rezultate obţinute:

 • Argumentarea necesității abordării sinergetice a educației în baza sintetizării premizelor metodologice ale cercetărilor realizate în cadrul diferitor științe;
 • Elaborarea modelului teoretic al mecanismului de valorificare a potențialului economic național cu reliefarea importanței componentelor mediului social-economic în formarea condițiilor de valorificare;
 • Integrarea educației în mecanismul de valorificare a potențialului economic național și prezentarea mecanismelor de transmisie a performanțelor educaționale asupra potențialului economic național;
 • Prezentarea caracterului complex al potențialului economic național și aplicarea calculelor econometrice în identificarea variabilelor de măsurare a potențialului economic național, sensibile la performanțele educaționale.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: DABIJA TUDOR
Conducător știinţific: BUȘMACHIU EUGENIA, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Știinţific Specializat: D 32.08.00.10 – 35
Tema tezei: ASPECTE FINANCIARE ALE ACTIVITĂȚII VAMALE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 7 FEBRUARIE 2014
Ora: 1300
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et. 1, biroul 104.

Principalele publicaţii știinţifice la tema tezei:

 • Dabija, T. Problemele sistemului de garantare financiară a obligaţiilor vamale în cadrul  regimurilor vamale suspensive. În: Economica. Chişinău, 2010, nr.4(74), p.100 – 109, c.a. 0,56.
 • Dabija, T., Cornea. I. Încasarea accizelor de către organele vamale la importul mărfurilor. În: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Seria Economie. Chişinău, 2008, vol. 7, p. 281 – 287, c.a. 0,42.
 • Dabija, T. Funcţiile economice ale regimurilor vamale suspensive. În: Economica. Chişinău, 2007, nr.3 (59), p. 109 – 112. c.a. 0,33.
 • Dabija, T. Taxele vamale – Aspecte teoretice, clasificarea şi influenţa lor asupra veniturilor vamale. În: Economica. Chişinău, 2006, nr.3 (55), p.43 – 46. c.a. 0,22.
 • Dabija, T., Cornea I. Taxa pe valoarea adăugată percepută de către autorităţile vamale. În: Economica. Chişinău, 2007, nr. 4 (60), p.70 – 73. c.a. 0,37.
 • Dabija, T. Conturarea aspectelor financiare în activitatea vamală. În: Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 29 – 30 aprilie 2010. Chişinău: ASEM, 2010, vol. 2, p. 113 – 118. c.a. 0,32.
 • Dabija, T. Rolul regimurilor vamale definitive privind reglementarea pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 19-20 aprilie 2007. Chişinău: ASEM 2007, ed. a V-a, vol.I, p.212-214. c.a. 0,23.
 • Dabija, T. Analiza sistemului vamal şi direcţiile de perfecţionare în concepţia vamală a Uniunii Europene. În: Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 22 – 23 septembrie 2006. Chişinău: ASEM 2006, vol. II, p. 125 – 128. c.a. 0,22.
 • Dabija, T. Particularităţile activităţii vamale în Republica Moldova. În: Simpozionul Internaţional al tinerilor cercetători din 14 – 15 aprilie 2006. Chişinău: ASEM 2006, ed. IV-a, vol. I, p. 285 – 286. c.a. 0,16.

Rezumatul tezei

În domeniul cercetat rezidă în evidenţierea şi justificarea măsurilor tarifare aplicate în activitatea economică externă, şi ridicarea nivelului de eficienţă a impozitării comerţului internaţional, în vederea optimizării resurselor financiare ale statului şi creării unui climat favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor economice externe. În acest sens, au fost elaborate unele recomandări de perfecţionare şi aliniere a sistemului fiscal şi sistemului vamal la cerinţele şi imperativele europene.

Problematica abordată constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a aspectelor financiare ale activității vamale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, prin introducerea elementelor fundamentale ale politicii vamale, determinarea relaţiei dintre taxele vamale şi accizele percepute de organele vamale asupra creşterii economice a Republicii Moldova; identificarea disfuncţionalităţilor în cadrul sistemului de garantare financiară şi formularea soluţiilor pentru înlăturarea acestora; dezvoltarea unui instrumentar adecvat pentru eliminarea consecinţelor diminuării valorii în vamă a mărfurilor la import.

Conţinutul de bază al tezei.
În primul capitol este consacrat analizei conceptelor şi teoriilor privind activitatea vamală. Se analiză principalele teorii ce relevă instrumentele financiare din cadrul activităţii vamale.
În al doilea capitol, reflectă analiza impozitelor indirecte în calitate de instrumente ale politicii financiare aplicate de organele vamale. Este determinat efectul integrării Republicii Moldova în spaţiul european asupra veniturilor vamale. Se sintetizează sistemele de garantare financiară aplicate în domeniul activităţii vamale la nivel naţional şi european. Totodată, sunt analizate costurile şi beneficiile aplicării cadrului normativ european în domeniul vamal după integrarea Republicii Moldova.
Capitolul al treilea sunt abordate principalele probleme de ordin financiar, cu care se confruntă organele vamale naţionale şi sunt identificate căi de soluționare a lor ținînd cont de practicile țărilor membre ale Uniunii Europene. Se examinează noi instrumente de combatere a evaziunii fiscale la import.

Principalele rezultate obţinute constau în:

 • dezvoltarea unor elemente noi ale politicii vamale;
 • elaborarea funcţiei de exprimare a corelaţiei dintre veniturile vamale şi creşterea economică, din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
 • determinarea relaţiei dintre taxele vamale şi accizele percepute de organele vamale asupra creşterii economice a Republicii Moldova;
 • identificarea formelor de evaziune fiscală în sfera globală a operaţiunilor vamale şi stabilirea tehnicilor de combatere a acestui fenomen, specifice activităţii vamale;
 • identificarea disfuncţionalităţilor în cadrul sistemului de garantare financiară şi formularea soluţiilor pentru înlăturarea acestora;
 • dezvoltarea unui instrumentar adecvat pentru eliminarea consecinţelor diminuării valorii în vamă a mărfurilor la import.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi de către Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: COJOCARU IGOR
Conducător ştiinţific: BOLUN ION, doctor habilitat în informatică, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 32.01.05.05-02
Tema tezei: Supotul informational al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova.
Specialitatea: 01.05.05 – SISTEME  INFORMAŢIONALE
Data: 07 FEBRUARIE 2014
Ora: 1500
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et.1, biroul 701.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Bogatencov P., Cacean A., Cojocaru I., Costaşco Iu., Tiutiun S. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional a cercetărilor în domeniul ecologiei şi biologiei. In: Proceedings of the International Conference „Information and Communication Technologies – 2009”, I-st Edition, 18-21 May 2009, Chisinau, Republic of Moldova, 2009, p. 66-70.
 • Bolun I., Cojocaru I. Telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale. In: Republica Moldova. Chişinău: „Enciclopedia Moldovei”, IP, 2009, p. 322-338.
 • Cojocaru I. Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova. In: Intellectus, 2013, nr. 1, p. 60-65.
 • Cojocaru I. De la proiecte prin rapoarte către indicatori: dezvoltarea sistemelor informatice în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. In: Materialele Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2011, 14-15 aprilie, 2011, ASEM, Chişinău, p. 199-203.
 • Cojocaru I. Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi? In: Akademos, 2013, nr. 1(28), p. 25-38.
 • Cojocaru I. Knowledge Networking – A Promising Tool for Developing Moldova’s R&D Potential. In: Intern. Conf. on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013, Chisinau, Republic of Moldova, p. 83-88.
 • Cojocaru I. SI Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării. In: Conf. Intern. „Tehnologii informaţionale”. 15-17 aprilie 2008, Chişinău, 2008, p. 54-57.
 • Cojocaru I. Sistemul informaţional de evaluare şi selecţie a proiectelor de cercetare ştinţifică în RM: de la „creion şi hârtie” la tehnologia asistată de calculator”. In: Intellectus, 2010, nr. 4, p. 62-71.
 • Cojocaru I. Suportul informaţional al evaluării competenţelor echipei de proiect în sfera ştiinţei şi inovării. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Republica Moldova: 20 ani de reforme economice”, 22-24 septembrie, 2011, Chişinău, p. 513-517.
 • Cojocaru I. Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. In: Economica, 2013, nr. 1(83), p. 117-126.
 • Cojocaru I. Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. In: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei, nr. 2 (11), 2013, p. 164-168.
 • Cojocaru I., Cuciureanu G., Moraru O. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: Intellectus, 2010, nr. 2, p. 44-55.
 • Cojocaru I., Cuciureanu Gh. Prezenţa actuală a cercetării din Republica Moldova în ştiinţa mondială. In: Intellectus, 2013, nr. 2, p. 65-73.
 • Cojocaru I., Cuciureanu Gh. Riscuri ce intervin în procesul de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: analiza opiniei cercetătorilor (directorilor de proiecte). In: Intellectus, 2012, nr. 3, p. 79-85.
 • Cojocaru I., Tiutiun S., Moraru O., Gornostali I., Voicov C., Mihalachi S., Zamşa E., Caraman A., Sitari A., Ungureanu C. Sistemul informatic de expertizare on-line a  a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. In: Proceedings of the International Conference „Information and Communication Technologies – 2009”, I-st Edition, 18-21 May 2009, Chisinau, Republic of Moldova, 2009, p. 117-120.
 • Cojocaru I., Ungureanu E. Crearea instrumentelor de memorie digitală pentru evaluarea ştiinţei: imperative şi impedimente. In:  Intellectus, 2012, nr. 1, p. 57-66.
 • CujbaR.,Cojocaru I.,Cojocaru Ir. Extinderea Cooperării pentru Cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud (ianuarie 2009- iunie 2011). In: Akademos, 2012, nr. 1(24), p.76-79. ISSN 1857-0461
 • Filip F.G., Cojocaru I. Economy of Culture in the Information Society based on Knowledge Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic countries, UNESCO BRESCE, 2010, p. 110-120.
 • Filip F.G., Cojocaru I. Economia culturii în societatea informaţionala bazată pe cunoaştere. In: Akademos, 2008, nr. 4(11), p. 11-18.
 • Melnic B., Căpăţână Gh., Cojocaru I., Miroliubov T., Sitari A. Conceptul sistemului suport pentru expertiza proiectelor. In: Studia Universitatis, 2007, nr. 8, p. 37-50.

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată constă în elaborarea bazelor metodologice ale asistenţei informatice a evaluării cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice aferente în baza unui cadru de interoperabilitate în sfera de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).
2. Conţinutul de bază al tezei. În primul capitol este analizată problematica asistării informatice a evaluării cercetărilor ştiinţifice în societatea informaţională, cu referire la două aspecte primordiale: propunerile de proiecte de cercetare şi, respectiv, rezultatele publicate ale cercetărilor ştiinţifice. Sunt caracterizate şi sistematizate tipurile de indicatori scientometrici din practica internaţională, evidenţiindu-le pe cele, care ar putea fi folosite pentru asistarea informatică a evaluării cercetărilor ştiinţifice din R. Moldova. Sunt formulate activităţile de cercetare de bază, necesare pentru crearea unui suport informatic eficient al evaluării cercetărilor ştiinţifice în R. Moldova.
Al doilea capitol cuprinde aspectele metodologice ale asistării informatice a evaluării cercetărilor ştiinţifice; în acest context sunt identificate componentele şi fluxurile informaţionale din sfera CDI din R. Moldova, este definit Spaţiul informatic integrat al sferei CDI (SIICDI). Este definită Platforma Spaţiului informatic de asistare a evaluării cercetărilor ştiinţifice ca parte componentă a SIICDI, care prevede folosirea, în calitate de cadru de interoperabilitate a serviciilor din sfera CDI, a unui cadru sectorial (sfera CDI), conform Cadrului de Interoperabilitate al e-Guvernării. Totodată, este elaborată schema de interoperabilitate a aplicaţiilor şi sistemelor informatice ale sferei CDI. Sunt identificate particularităţile suportului informatic al depunerii şi evaluării propunerilor de proiecte şi, de asemenea, cele ale evaluării rezultatelor cercetărilor în baza publicaţiilor ştiinţifice. Este argumentată selectarea, în calitate de criterii de evaluare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prezentate în articole ştiinţifice, a indicatorilor bibliometrici şi bibliometrici noi; este propusă lista indicatorilor prevăzuţi pentru implementare în IBN.
În al treilea capitolul este formulată destinaţia, sunt definite obiectivele, este elaborată arhitectura şi sunt tratate aspectele majore de creare a sistemului EXPERT online de asistare informatică a depunerii şi evaluării propunerilor de proiecte. În cadrul arhitecturii acestui sistem, sunt definite ansamblurile de obiecte-entităţi, ansamblurile de obiecte-proprietăţi şi sunt specificate relaţiile dintre acestea; sunt distinse 16 roluri de utilizatori ai sistemului, sunt determinate 8 categorii de activităţi şi este elaborată schema fluxurilor informaţionale ale procesului de expertizare; sunt evidenţiate 14 facilităţi de bază oferite de sistem. De asemenea, este formulată destinaţia, sunt definite obiectivele şi elucidate aspectele majore de creare a sistemului IBN de asistare informatică a evaluării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice sub formă de publicaţii ştiinţifice, inclusiv privind determinarea unor indicatori bibliometrici.
Capitolul patru cuprinde studii de caz, axate pe aplicarea sistemului EXPERT online (analiza proiectelor de cercetare din perspectiva depunerii propunerilor) şi a celui IBN (analiza statistică a revistelor şi articolelor, analiza relaţiilor dintre cercetările într-un domeniu cu mare potenţial de dezvoltare, şi anume, cel al nanotehnologiilor, precum şi perspectivele de dezvoltare a IBN drept cel mai important capital intelectual al comunităţii ştiinţifice din R. Moldova). De asemenea, sunt formulate unele recomandări privind perspectivele de dezvoltare a sistemelor EXPERT online şi IBN.
3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • definirea Spaţiului informatic integrat al sferei CDI (SIICDI) din Republica Moldova;
 • definirea Platformei Spaţiului informatic de asistare a evaluării cercetărilor ştiinţifice ca parte componentă a SIICDI, inclusiv schema de interoperabilitate a aplicaţiilor şi sistemelor informatice ale sferei CDI;
 • elaborarea schemelor ciclului de viaţă al proiectelor, cele ale procesului înaintării, evaluării ex-ante, executării propunerilor de proiecte în sfera CDI şi argumentarea necesităţii evaluării ex-post a proiectelor de cercetare şi urmăririi evaluării ex-post a publicaţiilor ştiinţifice;
 • obţinerea de soluţii principial noi privind suportul informatic al evaluării cercetării ştiinţifice naţionale, prin crearea sistemelor EXPERT online şi IBN şi dezvoltarea infrastructurii informatice a cercetării-inovării ACADEMICA;
 • elaborarea conceptului sistemului EXPERT online, inclusiv obiectivele, arhitectura, ansamblurile de obiecte-entităţi şi cele de obiecte-proprietăţi, 17 roluri de utilizatori şi schema fluxurilor informaţionale;
 • elaborarea conceptului Instrumentului Bibliometric Naţional. Comparativ cu alte instrumente bibliometrice, IBN [20 20 ], fiind integrat în SIICDI, conţine aşa funcţionalităţi suplimentare ca: de selectare a recenzenţilor; de promovare a vizibilităţii activităţilor de cercetare-dezvoltare; de facilitare a cercetării bibliografice pe tematici de interes ale cercetătorilor; de monitorizare a respectării standardelor editorial;sunt formulate cerinţele şi elaborată schema ciclului de viaţă al articolelor ştiinţifice înregistrate în IBN. Este argumentată oportunitatea monitorizării prin IBN a procesului de recenzare;

Rezultatele cercetării au fost implementate, în diferite formule, în organizaţii din sfera CDI din R. Moldova. Prin sistemul EXPERT online au fost depuse cca 1800 de propuneri de proiecte, din partea a 51 de organizaţii. În IBN sunt depozitate peste 25 000 de articole publicate în peste 1100 numere ale 70 reviste ştiinţifice din cele 73 reviste acreditate din R. Moldova. Depunerea propunerilor de proiecte finanţate din bani publici a devenit o condiţie obligatorie pentru toate organizaţiile din sfera CDI din R. Moldova, inclusă în Anexa 3 a Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Predentent: BULGAC VITALII
Conducător ştiinţific: BOTNARI NADEJDA, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat: D 32.08.00.10 – 37
Tema tezei: Raţionalizarea Politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare
Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 10 IANUARIE 2014
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et.1, biroul 104.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 1. Bulgac Vitalii. Finanţarea agriculturii şi riscurile aferente acestei activitaţi. În: Studia Universitatis. Seria: ştiinţe exacte şi economice. Chişinău: USM, 2010, nr. 7(37), p.87-90, 0,47 c.a.
 2. Bulgac Vitalii. Dezvoltarea mecanismelor financiare de gestiune a riscurilui în agricultură. În: Economica. Chişinău: ASEM,2012, nr.2(80), p.62-68, 0,42 c.a.
 3. Bulgac Vitalii, Botnari Nadejda. Dezvoltarea cadrului metodologic privind politica financiară a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor lor de dezvoltare. În: Economica. Chişinău: ASEM,2012, nr.3(81), p.103-110, 0,39 c.a.
 4. Bulgac Vitalii. Implicaţiile dimensiunii gospodăriei agricole şi a proprietăţii funciare asupra finanţelor unităţilor economice din agricultură. În: Studia Universitatis, Seria: ştiinţe exacte şi economice. Chişinău: USM, 2012, nr.2(52), p.122-12, 0,43 c.a.
 5. Bulgac Vitalii. Influenţa factorilor financiari asupra capacităţii unităţilor economice din agricultura Republicii Moldova de a genera valoare adăugată. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: IEFS,2012, nr.3, p.134-142, 0,74 c.a.
 6. Bulgac Vitalii. Creşterea eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2013, vol.XI, p.231-235, 0,41, c.a.
 7. Bulgac Vitalii, Bulgac Corina. Comunicarea – punct de reper în activitatea agenţilor economici. În: Arta comunicării – necesitate stringentă în societatea contemporană. Materialele Conferinţei Ştiinţifico – Didactice dedicate Anului Eminescu din 18 februarie 2000. Chişinău : ASEM, 2000, p. 98-100, 0,31 c.a.
 8. Bulgac Vitalii. Teoria ierarhică a structurii capitalului. În: Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 23-24 octombrie 2009. Chişinău: USM, 2009, p.410-413, 0,27 c.a.
 9. Bulgac Vitalii. Impactul favorabil al crizei asupra agenţilor economici. În: Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 29-30 aprilie 2010. Chişinău: ASEM, 2010, vol. II, p.209-214, 0,36 c.a.
 10. Bulgac Vitalie. Modalităţi de finanţare a agenţilor economici din domeniul agriculturii. În: Economic Growth in Conditions of Internationalization: International Scientific and Practical Conferance, october 21-22, 2010. Chişinau: IEFS, 2010, vol.I, pag.437-439, 0,23 c.a.
 11. Bulgac Vitalii. Cadrul teoretic de analiză a politicii financiare a unitaţilor economice din agricultură. În:Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, vol II, p.202-206, 0,38 c.a.
 12. Bulgac Vitalii. Promovarea inovaţiilor în politica de finanţare a unităţilor agricole din Republica Moldova. În: Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători din 28-29 aprilie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, ISBN 978-9975-75-618-1, p.83-88, 0,46 c.a.
 13. Bulgac Vitalii. Evoluţii recente în agricultură cu impactul asupra strategiilor de dezvoltare a unităţilor economice agricole. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico- Practică din 18-19 octombrie 2012. Chişinău: IEFS, 2012, vol. II,  p.225-229, 0,45 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a procesului şi instrumentelor de raţionalizare a politicii de finanţare a unităţilor economice agricole din Republica Moldova prin elaborarea strategiilor integraţioniste bazate pe lanţurile valorice agricole şi argumentarea oportunităţii promovării inovaţiilor în finanţarea unităţilor economice agricole.

2. Conţinutul de bază al tezei. Primul capitol al tezei pune în evidenţă rolul agriculturii în asigurarea dezvoltării în literatura ştiinţifică de specialitate prin prisma argumentelor teoretice şi relaţiilor empirice,  de asemenea fundamentează cadrul teoretic şi de analiză a politicii financiare a unităţilor economice din agricultură, cît şi abordările conceptuale asupra noţiunii de strategie de dezvoltare a unităţilor economice agricole. În capitolul doi este  elaborat  mecanismul de transmisie a dezvoltării agriculturii asupra creşterii economice în RM, este dezvoltat cadrul metodologic asociat politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare, sunt identificate direcţiile în cadrul cărora să fie realizată politica de finanţare a firmelor agricole, este măsurată influenţa politicii de finanţare asupra potenţialului de dezvoltare a unităţilor economice din agricultura Republicii Moldova, sunt identificate grupurile de factori care influenţează benefic asupra obţinerii valorii adăugate în întreprinderile agricole. Sunt formulate propuneri de restructurare a mecanismului financiar la nivelul unităţilor economice agricole. Capitolul al treilea, include elaborarea şi evaluarea cadrul logic de analiză şi formularea recomandărilor de raţionalizare a finanţării centralizate (de la bugetul de stat) a agriculturii Republicii Moldova, reieşind din analiza finanţării PAC ( Politicii Agrare Comune); clasifică instrumentele financiare aplicate în cadrul PAC; analizează aspectele instituţionale şi instrumentele aplicate în subvenţionarea unităţilor economice agricole în Republica Moldova; identifică problemele existente în subvenţionarea sectorului agricol şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia reieşind din practica ţărilor din UE. Al patrulea capitol al tezei formulează şi argumentează propuneri de creştere a eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură din RM, prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • elaborarea mecanismul de transmisie a dezvoltării agriculturii asupra creşterii economice a Republicii Moldova;
 • elaborarea cadrului metodologic privind politica de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare;
 • dezvoltarea cadrul metodologic aferent conceptului de acces la finanţare a unităţilor economice agricole prin elaborarea sistemului de indicatori de evaluare şi monitorizare a acestuia;
 • formularea cadrul logic de analiză şi de formulare a recomandărilor de raţionalizare a finanţării centralizate (de la bugetul de stat) a agriculturii Republicii Moldova, reieşind din analiza finanţării PAC;
 • dezvoltarea conceptul de finanţare a lanţului valoric agricol pentru unităţile agricole din Republica Moldova;
 • argumentarea necesităţii şi oportunităţii promovării inovaţiilor în politica de finanţare a unităţilor agricole din Republica Moldova.

Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările au fost preluate pentru a fi implementate de către Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica  Moldova şi de unităţile economice  S.R.L. „Agro-Vi-Sag” şi „Vadalex-Agro” S.R.L.


Arhiva avizelor de susținere a tezei de doctor


Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite