Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

Avize privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: CORNEA ION
Conducător știinţific: ULIAN GALINA, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Știinţific Specializat: D 32.08.00.10 – 36
Tema tezei: ASPECTE FISCALE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL
Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 19 DECEMBRIE 2013
Ora: 1000
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,F”, et. 5, biroul 506.

Principalele publicaţii știinţifice la tema tezei:

 • Cornea I. Institutul brokerului vamal – posibilitatea îmbunătăţirii activităţii economice externe a întreprinzătorului. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe socioumanistice. Chişinău, 2006, vol. IV, p. 189-191, 0,23 c.a.
 • Cornea I. Diminuarea taxelor vamale prin sistemul generalizat de preferinţe al Uniunii Europene. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2006, nr. 3(55), p. 98-102, 0,29 c.a.
 • Cornea I., Dabija T. Taxa pe valoarea adăugată percepută de către autorităţile vamale. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2007, nr. 4(60), p. 70-73, 0,42 c.a.
 • Cornea I. Noul sistem de preferinţe tarifare la importul mărfurilor autohtone în statele Uniunii Europene. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2008, nr. 2(62), p. 95-98, 0,27 c.a.
 • Dabija T., Cornea I. Încasarea accizelor de către organele vamale la importul mărfurilor. În: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Seria Economie. Chişinău, 2008, vol. 7, p. 281-287, 0,57 c.a.
 • Cornea I. Relaţiile economice externe prin prisma taxelor vamale. În: Intellectus. Chişinău, 2010, nr. 1, p. 82-91, 0,60 c.a.
 • Ulian G., Cornea I. Teorii privind comerţul internaţional. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2010, nr. 2(72), p. 104-110, 0,42 c.a.
 • Cornea I. Impunerile fiscale în cadrul relaţiilor economice externe. În: Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 22-23 septembrie 2006. Chişinău: ASEM, 2007, vol. II, p. 161-165, 0,38 c.a.
 • Cornea I. Utilizarea taxelor vamale ca instrument de reglare a statului. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 19-20 aprilie 2007. Chişinău: ASEM, 2007, ed. V-a, vol. I, p. 210-212, 0,24 c.a.
 • Cornea I. Dezvoltarea sistemului vamal prin prisma încasărilor vamale. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 28-29 septembrie 2007. Chişinău: ASEM, 2008, vol. II, p. 74-77, 0,29 c.a.

Rezumatul tezei
Problematica abordată în domeniul cercetat rezidă în evidenţierea şi justificarea măsurilor tarifare aplicate în activitatea economică externă, şi ridicarea nivelului de eficienţă a impozitării comerţului internaţional, în vederea optimizării resurselor financiare ale statului şi creării unui climat favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor economice externe. În acest sens, au fost elaborate unele recomandări de perfecţionare şi aliniere a sistemului fiscal şi sistemului vamal la cerinţele şi imperativele europene.

Conţinutul de bază al tezei.
În primul capitol este redat conceptul comerţului internaţional şi formele prin care se realizează acesta, se cercetează teoriile comerţului internaţional, şi se aduc argumente pro şi contra protecţionismului şi comerţului liberalizat. Concomitent este concretizat rolul statului în reglementarea comerţului internaţional prin intermediul diferitor instrumente fiscale. Este reflectată evoluţia taxelor vamale, şi importanţa acestora în impozitarea comerţului internaţional.
În al doilea capitol. se cercetează taxele vamale percepute de către organele vamale ale Republicii Moldova şi se ilustrează care a fost evoluţia încasărilor, iar un compartiment aparte este axat pe studierea taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi altor plăţi percepute de organele vamale. Sunt reflectate performanţele obţinute de Serviciul Vamal al Republicii Moldova pe parcursul mai multor ani de activitate prin prisma încasărilor vamale. În acest capitol sunt propuse modele econometrice ce reflectă legăturile cauzale dintre comerţ şi fiscalitate. Sunt specificate imperfecţiunile sistemului fiscal, neregulile şi neclarităţile ce persistă şi necesită a fi eliminate, şi care influenţează atît activitatea organelor fiscale şi vamale, cît şi activitatea agenţilor economici importatori sau exportatori. Sunt elucidate de asemenea, influenţele drepturilor de import/drepturilor de export asupra persoanelor fizice şi persoanelor juridice implicate în anumite tranzacţii economice externe.
Capitolul al treilea reflectă unele direcţii de perfecţionare a impozitării activităţii economice externe, inclusiv, cea de introducere a unor modificări în modalitatea de calcul a taxei pe valoarea adăugată aplicată faţă de produsele importate. Se accentuează necesitatea introducerii şi utilizării standardelor vamale europene precum: vămuirea la domiciliu, perfecţionarea activităţii desfăşurate de brokerii vamali, implementarea sistemului de administrare a riscurilor, încasarea drepturilor de import/export şi a altor plăţi prin intermediul ,,ghişeului unic”. În capitolul trei este specificat aportul considerabil al Uniunii Europene, manifestat prin acordarea de preferinţe tarifare agenţilor economici din Republica Moldova. Este reflectată evoluţia comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ca urmare a eliminării taxelor vamale, şi se argumentează indispensabilitatea semnării unui nou acord de comerţ liber cu acest grup de ţări.

Principalele rezultate obţinute constau în:

 • dezvoltarea conceptului de comerţ internaţional, ca subiect ce ţine de perceperea încasărilor vamale;
 • elaborarea modelelor economice ce reflectă interdependenţa veniturilor vamale, volumul importului/exportului, preţurilor, produsului intern brut;
 • identificarea lacunelor sistemului fiscal şi incidenţa acestora asupra comerţului internaţional şi asupra creşterii economice în Republica Moldova;
 • fundamentarea introducerii unor modificări în modalitatea de calcul a taxei pe valoarea adăugată aplicată mărfurilor importate de către agenţii economici;
 • elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea şi racordarea impozitelor aplicate în comerţul internaţional la standardele Uniunii Europene;
 • efectuarea unor previziuni ce reflectă încasările vamale, ca urmare a semnării Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi de către Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Predentent: Raboşapca Irina 
Conducător știinţific: Solcan Angela, dr., conf. univ.
Consiliul Știinţific Specializat: D 32 08.00.05-56
Tema tezei: Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe
Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în managementul mediului)
Data: 20 DECEMBRIE 2013
Ora: 1400
Local: MD- 2005, Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et.1, sala 104.

Principalele publicaţii știinţifice la tema tezei:

 • Raboşapca I., A. I. Barta. Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor de construcţii din Republica Moldova. În: Economie şi Sociologie. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, 2013, Ed. IEFS, nr. 4, pag. 131-135 (0,28 c.a.); ISSN: 1857-4130; categoria B
 • Raboşapca I. Consideraţii privind clasificarea riscurilor de mediu. În: Economica. ASEM, Chişinău, 2009, nr.6 (70), pag. 88-94 (0,31 c.a.); ISSN 1810-9136; categoria B
 • Raboşapca I. Environmental risk concept. În: Quality-access to success, Bucureşti, 2009, Ed. ASE, nr. 106, vol. 1, pag. 310-313 (0,34 c.a.); ISSN 1582-2559, categoria B+
 •  Raboşapca I. The comparative study of the normative price juridical regulation in different states. În: Quality-access to success, Bucureşti, 2008, nr. 94, vol. 2, Ed. ASE, pag. 171-173 (0,27 c.a.); ISSN 1582-2559, categoria B+
 • Barta A. I., Cioanca L. M., Raboşapca I. Incendiile ca sursă de risc pentru infrastructura turistică în Munţii Bârgăului. În: Conferinţa Naţională a Societăţii de Geografie din România, Ediţia a X-a, 24-26 mai 2013, Timişoara, 2013, Ed. Eurobit, pag. 580-586 (0,28 c.a.); ISSN 2343-8495
 • Raboşapca I., Barta A. I. Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova. În: Conferinţa Internaţională „Energetica Moldovei (EM-2012), Aspecte regionale de dezvoltare”, 4-6 octombrie 2012, Chişinău, 2012, Ed. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pag. 590-594 (0,45 c.a.); ISBN 978-9975-62-324-7
 • Raboşapca I., Barta A.I. Cercetarea riscurilor de mediu: între cunoaştere şi acţiune. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, ediția a IX-a, 14-15 aprilie 2011, Chişinău, 2011, Ed. Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, pag. 65-67 (0,19c.a.); ISBN 978-9975-5-75-577-1
 • Barta A. I., Raboşapca I., Pavel I. H., Mureşianu M. Riscurile deprecierii peisajului rural din Dealurile Someşului Mare. În: Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Evoluţia gândirii geografice şi demografice în Republica Moldova”, 22-24 septembrie 2011, Chişinău, 2011, Ed. Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, pag. 99-102 (0,26 c.a.); ISBN 978-9975-75-590-0
 • Raboşapca I., Barta A. I., Pavel I. H. Analiza riscurilor de mediu în industrie. În: Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Evoluţia gândirii geografice şi demografice în Republica Moldova”, 22-24 septembrie 2011, Chişinău 2011, Ed. Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, pag. 158-161 (0,27 c.a.); ISBN 978-9975-75-590-0
 • Raboşapca I., Barta A. I. Condiţiile cadru şi metodologia de evaluare şi analiză a riscurilor de mediu. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Republica Moldova: 20 ani de reforme economice", 23-24 septembrie 2011, vol. 1, Chişinău, 2011, Ed. Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, pag. 412-416 (0,32 c.a.); ISBN 978-9975-75-587-0

Rezumatul tezei
Cuvintele-cheie: risc de mediu, fenomen natural de risc, vulnerabilitate, catastrofă, pagube, evaluare, managementul riscului de mediu, taxe de mediu, audit ecologic, standarde de mediu.
Domeniul de studiuale tezei reprezintă managementul riscului de mediu.
Scopul şi obiectivele cercetării constă în elaborarea unor soluţii de optimizare a gestiunii riscului de mediu din cadrul întreprinderilor puternic poluatoare din industriile autohtone, prin abordarea conceptuală şi metodologică a noţiunii de risc de mediu şi de management al riscului de mediu; cercetarea tendinţelor actuale de dezvoltare a sistemelor de gestiune şi control al riscului de mediu; studierea particularităţilor dezvoltării managementului riscurilor de mediu la nivel naţional, prin prisma experienţei internaţionale, sub aspect metodologic şi practic; evidenţierea strategiilor şi mecanismelor de preluare şi diseminare a modelelor de bune practici în domeniu; evaluarea etapelor de gestiune a riscului de mediu şi identificarea particularităţilor specifice industriilor puternic poluatoare din Republica Moldova, dezvoltarea unei metodologii de evaluare, gestiune şi control a riscurilor de mediu de origine naturală şi antropică, formularea propunerilor pentru perfecţionarea managementului riscului de mediu din întreprinderile autohtone.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se rezumă la următoarele: concretizarea aspectelor teoretico-metodologice cu privire la managementul riscului de mediu în contextul creşterii numărului de fenomene naturale de risc cu impact negativ asupra activităţii antropice şi a degradării continue a mediului ca urmare a intervenţiei omului; sistematizarea indicatorilor care stau la baza evaluării şi gestiunii eficiente a riscurilor de mediu, care ar permite implementarea unui sistem managerial performant în cadrul întreprinderilor autohtone; identificarea şi aprecierea deficienţelor managementului riscului de mediu în baza unui studiu complex efectuat în cadrul întreprinderilor puternic poluatoare, evidenţiind neajunsurile fiecărei etape de gestiune; stabilirea condiţiilor de aplicare a metodei de control şi evaluare a riscurilor de mediu în cadrul întreprinderilor şi respectiv a metodelor de evaluare şi control al eficienţei gestiunii riscurilor de mediu; identificarea direcţiilor de dezvoltare a managementului riscului de mediu în cadrul întreprinderilor puternic poluatoare din Republica Moldova.
Semnificaţia teoreticăconstă în diagnosticarea managementului riscurilor de mediu în cadrul întreprinderilor puternic poluatoare ale industriei autohtone şi identificarea modalităţilor de eficientizare a managementului riscului de mediu, care ar permite diminuarea impactului antropic asupra mediului înconjurător şi minimizarea pierderilor generate de fenomenele naturale de risc.
Valoarea aplicativă a lucrării este determinată în principal de evaluarea punctelor slabe ale managementului riscului de mediu din cadrul întreprinderilor reprezentative ale sectoarelor puternic poluatoare ale industriei autohtone, adaptarea metodelor şi tehnicilor de gestiune a riscului de mediu la specificul autohton şi posibilitatea utilizării rezultatelor şi a soluţiilor propuse la întreprinderile incluse în studiu, dar şi în cadrul întregului sector industrial.

Conţinutul de bază al tezei.
Capitolul unu, „Abordări teoretico-metodologice privind riscul de mediu şi managementul acestuia”, conține un studiu complex al definiţiilor şi delimitările conceptuale ale riscului de mediu şi managementul acestuia, s-a analizat evoluţia conceptualizării noţiunilor de risc şi a celui de risc de mediu. De asemenea, a fost efectuată fundamentarea teoretică a noţiunilor şi termenilor utilizaţi în analiza fenomenelor de risc de mediu. Au fost evidenţiate problemele comprehensive şi de implementare a managementului de mediu.
În cadrul capitolului doi, „Evaluarea riscurilor de mediu în context mondial şi naţional”, a fost efectuată analiza şi aprecierea riscurilor de mediu de origine antropică şi a celor de origine naturală la nivel mondial, dar şi particularităţile caracteristice Republicii Moldova.
Autorul a analizat activitatea economică autohtonă, în special cea puternic poluatoare şi impactul acesteia asupra mediului înconjurător, dar şi vulnerabilitatea acestei activităţi faţă de fenomene naturale şi diminuarea calităţii mediului înconjurător. A fost efectuată analiza ştiinţifică a situaţiei la zi a managementului riscului de mediu şi a efectelor complexe ce rezultă din impactul activităţii antropice asupra mediului, dar şi a impactului hazardelor naturale asupra activităţii umane. În premieră a fost realizată evaluarea calităţii managementului riscului de mediu prin metoda chestionării. Concluziile rezultate au fost un punct de plecare în identificarea problemelor, evaluarea acestora şi găsirea soluţiilor optime în context global.
Capitolul trei „Direcţiile de optimizare a managementului riscului de mediu în Republica Moldova”. În cadrul acestui capitol au fost propuse şi descrise soluţii în vederea optimizării managementului riscurilor de mediu nu doar la nivel macroeconomic dar şi la nivel de întreprindere. Direcţiile de optimizare a gestiunii riscului de mediu, dar şi a managementului general de mediu din cadrul unei întreprinderi trebuie să includă instrumente manageriale din trei categorii, anume destinate pentru analiză şi evaluare, pentru acţiune şi pentru comunicare.
În Concluzii generale şi recomandări este reprezentată sinteza rezultatelor obţinute, care în viziunea autorului reprezintă măsuri importante, orientări şi direcţii de raţionalizare a managementului riscului de mediu.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere, se referă la:

 • fundamentarea şi dezvoltarea conceptului de risc de mediu şi argumentarea necesităţii gestiunii acestuia;
 • identificarea şi evaluarea deficienţelor managementului riscului de mediu şi argumentarea necesităţii dezvoltării acestuia, inclusiv printr-o reglementare adecvată;
 • propunerea soluţiilor de optimizare a managementului riscului de mediu în cadrul întreprinderilor autohtone, având ca bază practica internaţională existentă.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Predentent: Awad Sami
Conducător știinţific: Gr. BELOSTECINIC, dr. hab. în economie, prof. univ, academician
Consiliul Știinţific Specializat: D 32.08.00.06
Tema tezei: Globalizarea şi competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe
Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; Logistică
Data: 20 DECEMBRIE 2013
Ora: 1500
Local: MD- 2005, Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 61, bloc ,,A”, et.3, Sala Senatului.

Principalele publicaţii știinţifice la tema tezei:

 1. Awad Galam Sami De la avantajul comparativ la avantajul competitiv. În: Materialele Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători, Chişinău, 28-29 aprilie 2010. Chişinău, Ediţia a VIII, ASEM, 2010, pp.457-458
 2. Awad Galam Sami Indicatorii caracterizanţi ai strategiei de marketing. În: Materialele Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Chişinău, 14-15 aprilie 2011. Chişinău, Ediţia a IX, ASEM, 2011, pp.31-32
 3. Awad Galam Sami, Dragoş Duca Măsura competitivităţii şi a convergenţei economice. În: Materialele  Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Chişinău, 28-29 aprilie 2012. Chişinău, Ediţia a X, ASEM, 2012, pp.142-144
 4. Awad Galam Sami; Gârlă E.. Metodologia competitivităţii sustenabile. Economica, Nr.3 (85), 2013, pp.104-111
 5. Awad Galam Sami Metodologia analizei comparative.  Studii de caz. Analele ASEM. Ediţia IX, 2011, pp.244-249
 6. Awad Galam Sami Metodologia analizei comparative. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Volumul I, Chişinău, 25-26 septembrie 2010. ASEM, Chişinău, 2010, pp.355-356
 7. Sami A., Gârlă E. The model for economic development based upon knowledge – the main resourse for downsizing inequality (Case for Republic of Moldova). În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Volumul I, Chişinău, 23-24 septembrie 2011. ASEM, Chişinău, 2011, pp.517-520
 8. PhD candidate A. Sami, PhD E. Gârlă The distance from the standard as a measure of competitiveness and economic convergence. Analele ASEM. Ediţia a X, 2012, pp.332-343

1. Rezumatul tezei
Cuvinte cheie: globalizare, strategie de dezvoltare, economia cunoaşterii, convergenţă economică, analiză comparativă, competitivitate, preţuri indicative.
Domeniul de studiu ţine de elaborarea studiilor comparative în economie.
Scopul tezei constă în evaluarea impactului globalizării asupra strategiilor de dezvoltare ale statelor lumii. Atingerea acestui scop implică necesitatea realizării următoarelor obiective majore: elaborarea reperelor  strategiei de dezvoltare; identificarea căilor şi măsurilor întreprinse de către stat pentru a face faţă cerinţelor globalizării, analiza impactului acestor căi şi măsuri; elaborarea metodologiei evaluării strategiei de dezvoltare prin propunerea a unei noi metodologii a competitivităţii naţionale, care constă din: concept, descriere  a indicatorilor caracterizanţi şi formula matematică de calcul; implementări ale noii metodologii.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constău în elaborarea strategiei de dezvoltare pentru Republica Moldova.
Semnificaţia teoretică: Este propusă o nouă metodologie de calcul a competitivităţii.
Valoarea aplicativă a lucrării: Sunt aduse numeroase calcule numerice care varsă o nouă lumină asupra tehnicilor de evaluare a competitivităţii.
Rezultatele ştiinţifice ale lucrării sunt aplicate prin efectuarea de calcule numerice pentru diferite entităţi în baza metodologiei elaborate de autor.

2. Conţinutul de bază al tezei.
În primul capitol sunt arătate delimitările conceptuale, dimensiunile, factorii determinanţi ai globalizării. Sunt elucidate particularităţile relevante ale politicilor comerciale, în primul rând ale comerţului exterior, pentru dezvoltarea ţărilor lumii, pornind de la Acordul de la Marrakesh privind constituirea organizaţiei mondiale de comerţ (OMC) şi descrierea  Comunităţii Europeane (CE) ca uniune de natură economică exemplară. Sunt arătate căile şi măsurile de reglementare de către stat a activităţilor sale economice pentru a face faţă cerinţelor globalizării, este analizat impactul acestor căi şi măsuri întreprinse de autorităţile competente, este comentată lista indicatorilor care caracterizează aceste activităţi economice în condiţiile globalizării, sunt trecute în revistă metodologiile cele mai cunoscute pentru evaluarea impactului oricăror măsuri întreprinse de guverne sau puteri locale, a eficienţei economice a entităţii, precum şi calcularea nemijlocit a competitivităţii naţionale.
 În capitolul doi  se formulează condiţia esenţială a reuşitei unui stat în epoca globalizării, prin adoptarea unei strategii de dezvoltare; sunt evidenţiate schimbările calitative în relaţiile economice internaţionale în condiţiile globalizării: economia cunoaşterii ca sursă de creştere economică sustenabilă şi reformele economice profunde; se cercetează strategiile de creare şi valorificare a avantajului competitiv în marketingul global, sunt efectuate studii de caz, se arată că proiectarea clusterelor constituie cea mai rapidă şi cea mai eficientă cale de valorificare a avantajelor comparative; se descriu indicatorii caracterizanţi ai unei strategii de dezvoltare economică, se demonstrează că strategia preţurilor reflectă cel mai bine situaţia din economia unei entităţi.
În capitolul trei este descrisă pe larg metodologia de calcul a competitivităţii naţionale; sunt demonstrate afirmaţiile referitoare la modelul propus; se aduc spre confirmare date numerice şi scheme concrete de calcul; se examinează interconexiunea dintre marketingul global şi competitivitatea naţională; se  analizează problemele metodologice ale competitivităţii sustenabile şi eventuale legături ale acesteia cu formula propusă.

3. Principalele rezultate obţinute: Autorul
 • a descris metodologia proprie de calcul a competitivităţii naţionale, încorporată în strategia competitivă de dezvoltare economică pentru Republica Moldova. A adus schema generală de implementare a strategiei, a arătat paşii ce urmează a fi îndepliniţi, a anexat formulele matematice de calcul; a evidenţiat reperele pe care se sprijină strategia; paralel a analizat plusurile şi minusurile metodologiei propuse în comparaţie cu cele mai renumite în domeniu. Caracteristicile principale ale modelului propus de autor sunt: competitivitatea naţională este determinată de distanţa de la standard, lipseşte agregarea datelor ceea ce se consideră un atu, caracterul neomogen al datelor se atenuează prin introducerea raportului dintre indicatorii similari, conţine elemente de convergenţă, permite adaptarea pentru prognozare;
 • a efectuat numeroase calcule numerice pornind de la metodologia propusă de autor, calcule care varsă o lumină nouă asupra conceptului de competitivitate, iar analiza comparativă efectuată paralel scoate în evidenţă avantaje incontestabile ale noii metodiologii;
 • a demonstrat legătura metodologiei cu conceptul de competitivitate sustenabilă care indică direcţiile de cercetate în domenul tematicii tezei pentru viitor.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Predentent: ERHAN LICA
Conducător știinţific: COBZARI LUDMILA, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Știinţific Specializat: D 32.08.00.10 – 36
Tema tezei: STARTEGII FINANCIARE DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII PRIN PRISMA ASIGURĂRII UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE
Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT
Data: 29 NOIEMBRIE 2013
Ora: 1500
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,F”, et.5, biroul 506.

Principalele publicaţii știinţifice la tema tezei:

1. Erhan L. Modalităţi de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Studia Universitatis, Seria: ştiinţe exacte şi economice. Chişinău: USM, 2010, nr. 7(37),  p. 156-159, 0,40 c.a.
2. Erhan L. Capital de risc – vector prioritar în finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2012, nr.1(79), p. 101-107, 0,75 c.a.
3. Erhan L. Paladi V. Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2012, vol. X, p. 196-202, 0,47 c.a.
4. Erhan L. Impactul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea economiei naţionale.În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 10-11 aprilie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, ed. VII, vol. I, p. 325-327, 0,20 c.a.
5. Erhan L. Rolul inovării în promovarea avantajelor competitive a întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi Realizări: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 octombrie 2009. Chişinău: USM, 2009, p. 196-199, 0,24 c.a.
6. Erhan L. Aprecierea situaţiei economice a sectorului micului business în Republica Moldova. În: Problemele contabilităţii în contextul integrării Europene: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 10-11 noiembrie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, p. 208-210, 0,22 c.a.
7. Erhan L. Criteriile de încadrare a unei întreprinderi în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 28-29 aprilie 2010. Chişinău: ASEM, 2010, ed. VIII, p. 38-39, 0,21 c.a.
8. Erhan L. Oportunităţile şi vulnerabilităţile întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada de criză economică. În: Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 29-30 aprilie 2010. Chişinău: ASEM, 2010, vol. II, p.196-200, 0,40 c.a.
9. Erhan L. Strategii şi politici de stat privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 24-25 septembrie 2010. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II, p. 84-86, 0,35 c.a.
10. Erhan L. Dezvoltarea şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii – necesitate în economia Republicii Moldova. În: Economic growth in conditions of internationalization: International Scientific and Practical Conference from 21-22 october 2010. Chişinău: IEFS, 2010, ed. V, vol. I, p. 259-262, 0,37 c.a.
11. Erhan L. Cobzari L. Parteneriate de succes în finanţarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Republica Moldova: 20 ani de reforme economice: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II,  p. 10-13, 0,31 c.a.
12. Erhan L. Premise în evaluarea eficienţei modalităţilor de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol. II, p. 283-285, 0,21 c.a.
13. Eрхан Л. Fostering small and medium-sized enterprises development – through alternative sources of finance. B: Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты: Международная научная конференция от 25-26 октября 2012. Беларусь: Новополоцк, 2012, c. 92-95, 0,16 c.a.
14. Erhan L. Estimări analitice privind funcţionarea sectorului micului business în Republica Moldova. În: Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 aprilie 2013. Chişinău: ACAP, 2013, p. 252-256, 0,31 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în fundamentarea strategiilor financiare de dezvoltare a IMM-urilor, prin prisma demonstrării posibilităţii de modelare a viitoarelor performanţe financiare a IMM-urilor, în funcţie de sursa de finanţare aleasă, cât şi prin determinarea celei mai optimale structuri financiare pentru IMM-urile din industria de panificaţie.

2. Conţinutul de bază al tezei. Primul capitol al tezei pune în evidenţă fundamentele teoretice şi conceptuale privind IMM-urile şi strategiile financiare adresate acestora, abordează cadrul de politici publice la nivel naţional şi la nivelul sectorului IMM-urilor. Capitolul al doilea, tratează strategia financiară într-o abordare microeconomică, în calitate de o verigă extrem de importantă a strategiei generale a întreprinderii. Cercetarea se axează pe componenta de finanţare din cadrul strategiei, fiind detaliate sursele de finanţare aflate la dispoziţia întreprinderii, identificate avantajele şi dezavantajele acestora, factorii de influenţă şi costul finanţării. Capitolul al treilea, include estimarea situaţiei economico-financiare a sectorului IMM-urilor din Republica Moldova pentru perioada 2008-2012, inclusiv cu detalierea particularităţilor afacerilor de dimensiuni micro, mici şi mijlocii din subsectorul de panificaţie. Contribuţia esenţială a capitolului aplicativ, constă în elaborarea modelului econometric VAR şi efectuarea previziunilor financiare de dezvoltare a IMM-urilor din industria de panificaţie.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:

 • evidenţierea corelaţiei dintre statutul de funcţionalitate a economiei Republicii Moldova şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor;
 • aprofundarea conceptelor de strategie şi program de dezvoltare a sectorului IMM-urilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici publice;
 • stabilirea unei noi abordări în susţinerea financiară acordată IMM-urilor, folosind instrumentele şi mecanismele de susţinere utilizate în practica internaţională;
 • identificarea şi sistematizarea metodelor şi tehnicilor financiare privind estimarea eficienţei surselor de finanţare, în vederea raţionalizării atragerii acestora pentru IMM-uri;
 • elaborarea şi validarea modelului econometric pentru previziunea performanţelor financiare a IMM-urilor din industria de panificaţie în vederea selectării surselor de finanţare şi optimizării structurii financiare;
 • elaborarea propunerilor în vederea dezvoltării IMM-urilor din industria de panificaţie şi a recomandărilor pentru întreg sectorul IMM-urilor.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi întreprinderea de panificaţie din sectorul IMM-urilor SRL ,,Şafranăx”.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

Pretendent: MIHAILA Svetlana
Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Țurcanu Viorel, ASEM
Consiliul ştiinţific specializat: D 32.08.00 12-31
Tema tezei: Contabilitatea și controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Data: 29 noiembrie 2013
Ora: 1400
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chișinău, str. Căpriana 50, et.3, biroul 324, bloc „C”.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 • Mihaila S. Metode moderne de calculaţie a costurilor şi avantajele acestora. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2008, nr. 2 (62),  p. 66-70, 0,45 c.a.
 • Mihaila S. Particularităţile activităţii economice ale întreprinderilor de prelucrare a cărnii şi influenţa asupra contabilităţii de gestiune. În: Drept, Economie şi Informatică. Galaţi, 2008, p. 85-90, 0,72 c.a.
 • Mihaila S. Modul de elaborare şi control al bugetului de vânzări la întreprinderile prelucrătoare de carne. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2009, nr. 3 (67), p. 114-121, 0,56 c.a.
 • Mihaila S. Evidenţa și controlul consumurilor pe centre de responsabilitate la întreprinderile prelucrătoare de carne. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2010, nr. 4 (74), p. 117-125, 0,36 c.a.
 • Mihaila S. Particularităţile preţului de transfer în cadrul contabilităţii de gestiune. În: Economica. Chişinău, 2012, nr. 4 (82), p. 121-126, 0,53 c. a.
 • Mihaila S. Delimitări conceptuale privind controlul de gestiune. În: Studia Universitatis. Chişinău: USM, 2012, nr. 7(57), p. 188-192, 0,36 c.a.
 • Mihaila S. Abordări şi clasificări ale consumurilor în cadrul controlului şi procesului decizional. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18-19 aprilie 2008. Chişinău: ASEM 2008, v. I, p. 303-306, 0,23 c.a.
 • Mihaila S. Gestiunea costurilor – factor de bază al performanţei întreprinderilor prelucrătoare de carne. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 10-11 aprilie 2009. Chişinău: ASEM 2009, v. I, ed.  VII, p. 385-388, 0,20 c.a.
 • Mihaila S. Sistemul de raportare managerială – baza informaţională a controlului de gestiune şi a deciziilor manageriale. În: Problemele contabilităţii în contextul integrării europene. Conferinţa internaţională din 10-11 noiembrie 2009.  Chişinău: ASEM 2010, p. 210-215, 0,21 c.a.
 • Mihaila S.   Implementarea şi gestiunea costurilor prin metoda ABC. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2011.  Chişinău: ASEM, 2011, p. 311-315, 0,27  c. a.
 • Mihaila S.   Administrarea entităţii prin prisma controlului de gestiune. În: Contabilitate – provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 4 aprilie 2012.  Chişinău: ASEM, 2012, p. 239-243, 0,30 c. a.
 • Bajan M., Mihaila S. Rolul contabilităţii manageriale în elaborarea deciziilor strategice. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa  ştiinţifică internaţională din 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, p. 404 - 406, 0,28 c. a.
 • Bădicu G., Mihaila S. Influența informațiilor de tip cost asupra rezultatului financiar și importanța lor în luarea deciziilor. În: Contabilitatea și auditul în contextul integrării economice europene: progrese și așteptări: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 aprilie 2013.  Chişinău: ASEM, 2013, p. 233-235, 0,22 c. a.

Rezumatul tezei:

 1. Problematica abordată: constă în perfecţionarea contabilităţii şi controlului de gestiune al costurilor produselor din carne, modernizarea procesului de bugetare și raportare, precum şi în elaborarea modului de contabilizare a operațiilor economice în cadrul centrelor de responsabilitate, perfecţionarea metodelor existente ale contabilităţii costurilor.
 2. Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 1, constituie o sinteză a conceptelor teoretice şi metodologice privind contabilitatea și controlul de gestiune. Au fost examinate, particularităţile economice,  organizaţionale şi tehnologice, starea actuală a contabilităţii de gestiune în ramura dată, precum şi factorii care influenţează organizarea contabilităţii,  controlului de gestiune şi calculaţiei costului de producţie la întreprinderile de prelucrare a cărnii. Capitolul 2, cuprinde rezultatele cercetării şi recomandările privind modul de organizare, stabilire şi codificare a centrelor de responsabilitate, organizarea contabilităţii şi controlului tranzacţiilor în cadrul acestora. Un loc aparte revine argumentării necesităţii aplicării la întreprinderile de prelucrare a cărnii,  metodei ABC-costing şi a prezentării detaliate a etapelor de implementare a acesteia. Capitolul 3, cuprinde investigaţii privind modul de elaborare a sistemului de bugete în corelaţie cu structura financiară şi modul de efectuare a controlului prin bugete. Au fost propuse modele de rapoarte manageriale, etapele de întocmire a documentelor și rapoartelor manageriale şi modul de perfectare a acestora. O atenţie deosebită s-a acordat  modului de aplicare a metodelor ABC-stoc (client) şi XYZ-stoc (client) pentru analiza asortimentului stocurilor și a  bazei de clienți.
 3. Principalele rezultate obţinute: Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de propunerile care vor contribui la perfecţionarea contabilităţii și controlului de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii:
  • modernizarea sistemului de control de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii bazat pe perfecționarea structurii financiare a entității, evidenţierea centrelor de responsabilitate şi aplicării sistemului de stimulare şi control al acestora;
  • evidențierea direcțiilor de raționalizare a procesului de bugetare și a sistemului de raportare managerială;
  • îmbunătățirea metodologiei de contabilizare a costurilor şi rezultatelor în cadrul contabilităţii de gestiune prin aplicarea unor conturi de gestiune noi și a schemei înregistrărilor contabile aferente operaţiunilor economice în cadrul centrelor de responsabilitate;
  • identificarea şi aplicarea unor metode moderne de repartizare a costurilor indirecte de producție şi de calculație a costului de producţie prin aplicarea metodei ABC-costing cu identificarea şi descrierea activităţilor şi subactivităţilor în cadrul întreprinderilor de prelucrare a cărnii;
  • perfecţionarea metodelor de analiză şi gestiune a stocurilor și a clienților şi recomandarea metodelor de analiză ABC și XYZ pentru a fi aplicate la întreprinderile de prelucrare a cărnii.

Elaborările metodologice şi recomandările practice elucidate în teză au fost expuse în 13 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de profil şi în culegeri ştiinţifice internaţionale cu un volum de 4,69 c.a. Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în practica contabilă a întreprinderilor de prelucrare a cărnii „Carmez” SA mun. Chișinău, şi „Basarabia-Nord” SA mun. Bălți, precum şi „Valul - Traian” SRL or. Ialoveni.


Se anunţă susţinerea tezei de doctor / doctor habilitat

Pretendent: CROITORU ALIONA
Conducător /consultant ştiinţific: POPA ANDREI, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT: D 32 08.00.05 - 54
Tema tezei: IMPLICAŢII MANAGERIALE ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂŢII BĂNCILOR COMERCIALE
Specialitatea: 08.00.05 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT (ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ)
Data: 29 NOIEMBRIE 2013
Ora: 1100
Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni, 61, Blocul A, et. 3, Sala Senatului,

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)

 1. Croitoru A., Belostecinic M. Determinantele structurale ale competitivității bancare în condițiile actuale ale dezvoltării economiei RM. În: Economica. ASEM, Chişinău, 2010, nr.1 (71), pag. 52-61.
 2. Croitoru A., Popa A. Dimensiunea competițională a pieței bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficiență. În: Economica. ASEM, Chişinău, 2011, nr.2 (76), pag. 105-114.
 3. Кроитору A., Замару В. Повышения конкурентноспособности коммерческих банков Молдовы в процессе внедрения инноваций в платежной системе. În: Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspects, Collection of Scientific Works, Donetsk National University, Ukraina, Donetsk, 2012, pag. 234-243.
 4. Croitoru A., Hârbu E. Evaluarea performanțelor competitive ale băncilor comerciale moldovenești pe baza paradigmei S-C-P și a ipotezei eficienței. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, Ed. a XI-a, ASEM, Chișinău, 2013, pag. 298-310.
 5. Croitoru A. Abordarea factorială a competitivității în domeniul managementului bancar. În: Economie și sociologie. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică, Chișinău, 2013, nr. 2 pag. 161-168.
 6. Rezumatul tezei

  1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea și dezvoltarea instrumentarului managerial („Abordarea Compozită 10 C”; NCSB; HPÎB; HCI; IRP ș.a.) și a aplicării modelor econometrice structurale și nestructurale de sporire a competitivității băncilor.
  2. Conţinutul de bază al tezei: În primul capitol au fost sistematizate reperele conceptuale ale pieţei, competiţiei şi competitivităţii în teoriile economice și manageriale contemporane și au fost prezentate mai multe abordări generale referitoare la natura fenomenului competiţional şi a laturilor managementului competitivităţii în activitatea bancară. În capitolul al doilea a fost investigată infrastructura generală bancară din Republica Moldova și relevate premisele fundamentale de accedere către un nivel superior al competitivității în activitatea băncilor autohtone, respectiv, poziţia competitivă actuală, internă şi internaţională, a instituţiilor parte integrantă a sistemului bancar moldovenesc. În capitolul al treilea a fost pusă în evidenţă utilitatea practică și aplicabilitatea econometrică a abordărilor structurale și nestructurale (Paradigma S-C-P, Ipoteza Eficienței, Modelul Panzar și Rosse) cu privire la evaluarea tipului relaţiilor de piaţă bancară, la nivel național și, respectiv, natura implicațiilor manageriale de creștere a competitivităţii băncilor autohtone. În același timp, au fost stabilite reperele de gestiune ale competitivității băncii prin prisma principiilor de planificare strategică și a procesului de elaborare a strategiilor concurențiale.
  3. Principalele rezultate obţinute:
   • Sistematizarea multicriterială a preceptelor de competiție și competitivitate; delimitarea etapelor în evoluția competitivității și argumentarea uzualității actuale a termenului de neocompetitivitate și de avantaje neocompetitive.
   • Partajarea băncilor comerciale autohtone în patru categorii, în funcţie de activele bilanţiere și în baza indicatorilor de concentrare ai pieței bancare naționale.
   • Abordarea științifică a conceptului de implicații manageriale și elaborarea unui instrumentar dezvoltat de investigare a relațiilor de piață bancară în direcția creșterii competitivității băncilor pe plan național.
   • Aplicarea calculelor econometrice, în baza teoriilor structurale și nestructurale de determinare a naturii relațiilor de piață, pentru identificarea gradului de competitivitate în sectorul bancar național.

  Poziţia autorului vis-à-vis de abordările teoretico-metodologice şi practice elaborate în lucrare a fost expusă la nivel de conferinţe internaționale, mese rotunde, seminare şi forumuri științifice organizate în Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus etc. Totodată, acestea au fost recunoscute și implementate în cadrul a trei bănci comerciale din Republica Moldova: BC „Mobiasbanca Groupe Société Générale” S.A., BC „Victoriabank” S.A. și BC „EuroCreditBank” S.A., ale căror copii ale certificatelor sunt anexate la prezenta lucrare.


  Se anunţă susţinerea tezei de doctor / doctor habilitat

  Pretendent: ȘARGU LILIA
  Conducător /consultant ştiinţific: COJOCARU VADIM, doctor în economie, profesor universitar
  CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT: D 32 08.00.05 - 55
  Tema tezei: MODALITĂȚI DE PERFECȚIONARE A MANAGEMENTUL NEGOCIERILOR (ÎN COMPANIILE DE COMERȚ DIN REPUBLICA MOLDOVA)
  Specialitatea: 08.00.05 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT (ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT)
  Data: 29 NOIEMBRIE 2013
  Ora: 1400
  Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni, 61, Blocul A, et. 3, Sala Senatului,

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)

  1. Şargu L. Negocierea afacerilor prin prisma sistemelor de management al calităţii. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău:UCCM , 2011, vol. VIII, p. 306-311, 0,4 c.a. (categoria C)
  2. Şargu L. Comunicarea – instrument de negociere. În: Fin Consultant. Chişinău, 2012, nr. 4, p. 79-82, 0,5 c.a. (categoria C)
  3. Şargu L. Specificul negocierii afacerilor internaţionale – deficienţe şi oportunităţi. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău:UCCM, 2012, vol. X, p. 145- 156, 0,9 c.a. (categoria C)
  4. Cojocaru. V., Şargu L. Analiza pieţei naţionale a materialelor de construcţie. În: Economie şi Sociologie. Chişinău, 2012, nr. 4, p.79-85, 0,3 c.a. (categoria B)
  5. Cojocaru V., Şargu L., Analiza pieţei mondiale a materialelor de construcţii. În: Economie şi Sociologie. Chişinău, 2013, nr. 1, p.49-54, 0,3c.a. (categoria B)

  Rezumatul tezei

  1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea unui algoritm de negociere, ca modalitate de perfecţionare a metodei de negociere în cadrul companiilor de comerţ din Republica Moldova
  2. Conţinutul de bază al tezei: În Introducere este argumentată actualitatea, importanţa şi necesitatea temei de cercetare. Primul capitol cuprinde aspecte teoretice privind conceptul de negociere, negociator, metodele de negociere ş.a. În capitolul al doilea este analizat managementul negocierii afacerilor internaţionale, tipologia şi particularităţile negocierii în afacerile internaţionale, sunt analizate elementele procesului de negociere a contractelor în relaţiile internaţionale şi unele practici ale negocierii la nivel naţional şi internaţional. În capitolul al treilea este studiat sectorul materialelor de construcţii la nivel internaţional şi naţional, cercetată metodologia utilizată în organizarea procesului de negociere ca instrument important al sistemului de management în cadrul companiilor din Republica Moldova. În Concluzii generale şi recomandări sunt expuse concluziile pe marginea tezei şi înaintate unele recomandări în vederea perfecţionării managementului negocierilor în cadrul companiilor din Republica Moldova.
  3. Principalele rezultate obţinute:
   • Dezvoltarea preceptului de management al negocierii în cadrul companiilor autohtone, definirea managementului negocierilor în afaceri ca subsistem al managementului organizaţiei;
   • Determinarea poziţiei negocierii ca activitate integratoare a sistemului managerial, ca proces şi element indispensabil al sistemului managerial;
   • Identificarea, sistematizarea şi analiza factorilor de influenţă asupra procesului de negociere cu consumatorii pe segmentul de lux în domeniul comercializării plăcilor din ceramică;
   • Elaborarea algoritmului de negociere, ca modalitate de perfecţionare a metodei şi tehnologiilor de dezvoltare a negocierilor în companiile specializate în comercializarea plăcilor din ceramică pe segmentul lux.

  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate şi apreciate pozitiv de mai multe companii comerciale autohtone, printre care Axiconst SRL şi SOLDI SRL, menţionându-se importanţa deosebită a temei de cercetare şi, respectiv, a valorii aplicative a tezelor abordate, a modelului de negociere pentru optimizarea activităţilor companiei. A fost obţinut CERTIFICATUL DE INOVATOR nr. 4867 din 14.06.2010 „Metoda şi tehnologiile de dezvoltare a negocierilor în parteneriatul public privat şi de comerţ”.


  Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

  Pretendent: Ţugulschi Iuliana
  Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Bucur Vasile, ASEM
  Consiliul ştiinţific specializat: D 32.08.00 12-30
  Tema tezei: Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale
  Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
  Data: 30 octombrie 2013
  Ora: 1400
  Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chișinău, str. Căpriana 50, et.3, biroul 324, bloc „C”.

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Ţugulschi I. Clasificarea şi componenţa consumurilor pe articole de calculaţie în industria de panificaţie. În: Economica. Chişinău, 2002, nr. 1 (35), p. 99– 103, 0,3 c.a.
  2. Ţugulschi I. Contabilitatea consumurilor de bază privind retribuirea muncii în industria de panificaţie. În: Economica. Chişinău, 2009, nr. 1 (65), p. 73– 80, 0,4 c.a.
  3. Ţugulschi I. Conţinutul şi semnificaţia politicii contabile manageriale în industria de panificaţie. În: Economica. Chişinău, 2010, nr. 3 (73), p. 46– 52, 0,3 c.a.
  4. Ţugulschi I. Elaborarea şi aprobarea procedeelor interne ale contabilităţii manageriale. În: Contabilitate şi audit. Chişinău, 2009, nr. 11 (171), p. 51–55, 0,4 c.a.
  5. Ţugulschi I. Principiile de evidentă a deşeurilor. În: Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova: Conferinţa  Internaţională din 25-26 septembrie 2003. Chişinău: ASEM, 2003, v. I, p. 441-444, 0,3 c.a.
  6. Ţugulschi I. Despre evidenţa consumurilor si cheltuielilor întreprinderii pe elemente economice. În: Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării: Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională din 15-16 aprilie 2005. Chişinău: ASEM, 2005, p.110-113, 0,2 c.a.
  7. Ţugulschi I. Contabilitatea consumurilor de transport – aprovizionare în panificaţie. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 26-27 septembrie 2008.  Chişinău: ASEM, 2008, v. II, p. 260-264, 0,3 c.a.
  8. Ţugulschi I. Perfecţionarea modului de organizare a contabilităţii consumurilor în panificaţie. În: Problemele contabilităţii în contextul integrării europene: Conferinţa Internaţională din 10-11 noiembrie 2009. Chişinău: ASEM, 2010,  p. 189-193, 0,3 c.a.
  9. Ţugulschi I. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie în industria de panificaţie. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională din 24-25 septembrie 2010. Chişinău: ASEM, 2011, v. II,  p. 232-235, 0,3 c.a.
  10. Ţugulschi I. Melnic G. Standardele internaţionale de raportare financiară drept bază pentru elaborarea rapoartelor manageriale. În: Republica Moldova: 20 ani de reforme economice: Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională din 23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, v. II,  p. 327-331, 0,2 c.a.
  11. Ţugulschi I. Cuşmăunsă R. Organizarea controlului intern în cadrul entităţilor de panificaţie. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională din 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, v. II,  p. 411-414, 0,2  c.a.

  Rezumatul tezei:

  1. Problematica abordată: constă în analiza amplă a contabilităţii consumurilor şi calculării costului producţiei în panificaţie, precum şi în elaborarea şi implementarea politicii contabilităţii manageriale ca un instrument principal în creşterea eficienţei luării deciziilor în domeniul costurilor.
  2. Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 1 „Fundamente teoretice şi metodologice ale contabilităţii consumurilor” constituie o sinteză a conceptelor teoretice şi metodologice aferente sferei de cuprindere a contabilităţii consumurilor. O atenţie deosebită se acordă  noţiunii şi compartimentelor de bază ale politicii contabilităţii manageriale. Sunt cercetate particularităţile organizaţional-tehnologice în panificaţie şi influenţa acestora asupra contabilităţii consumurilor.
   Capitolul 2 „Abordări metodice şi aplicative ale contabilităţii costurilor şi calcularea costului de producţie în panificaţie” cuprinde analiza aspectelor metodice şi aplicative privind contabilitatea costurilor şi calcularea costului de producţie în panificaţie. Sunt examinate aspectele problematice ale contabilităţii costurilor de bază şi de regie şi formulate recomandări de perfecţionare a acesteia în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi practicile internaţionale avansate. Un loc aparte în teză revine fundamentării ştiinţifice a componenţei costurilor de regie variabile şi constante şi a bazei de repartizare a acestora în costul produselor de panificaţie.
   În capitolul 3 „Impactul informaţiilor privind costurile de producţie asupra deciziilor manageriale” se tratează probleme aferente organizării contabilităţii costurilor în panificaţie şi se expun recomandările privind raţionalizarea rapoartelor manageriale în panificaţie. Sunt investigate aspectele metodologice şi practice ale contabilităţii costurilor pe centre de responsabilitate. Este argumentată necesitatea aplicării metodei moderne de evidenţă a costurilor direct-costing, precum şi a analizei cost-volum-profit în fundamentarea deciziilor economice.
  3. Principalele rezultate obţinute: Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de propunerile care vor contribui la perfecţionarea contabilităţii consumurilor în panificaţie în procesul luării deciziilor:
   • elaborarea politicii de contabilitate managerială cu caracter de reglementare internă a contabilităţii costurilor;
   • modernizarea contabilităţii costurilor de bază şi de regie variabile şi constante în panificaţie, determinarea bazei de repartizare ştiinţific argumentate a costurilor de regie;
   • evidenţierea direcţiilor de raţionalizare a rapoartelor manageriale pentru diferite centre de responsabilitate ale entităţilor de panificaţie;
   • perfecţionarea modului de utilizare a informaţiilor privind costurile de producţie în procesul decizional prin aplicarea metodei moderne de evidenţă a costurilor direct-costing şi analizei cost-volum-profit.

  Aprobarea rezultatelor investigaţiei. Elaborările metodologice şi recomandările practice elucidate în teză au fost expuse în 11 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de profil şi în culegeri ştiinţifice internaţionale cu un volum de 3,2 c.a.
  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în practica contabilă a fabricilor de panificaţie SA „Cahulpan” şi „Panifcoop a URECOOP” Străşeni, precum şi a fabricii de dulciuri şi cofetărie SA „Bucuria”.


  Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

  Pretendent: Ignatiuc Diana
  Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Sorocean Olga, ASEM
  Consiliul științific specializat: D 32 08.00.01-18
  Tema tezei: Competitivitatea economiei naționale în contextul asigurării securității economice
  Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; Doctrine economice
  Data: 3 septembrie 2013
  Ora: 15.00
  Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, nr.59, biroul 104, bloc B.

  Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

  1. Ignatiuc D. Caracteristica generală, specificul şi structura ameninţărilor la adresa securităţii economice naţionale. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2012, nr.4(82),p. 32-39, 0,90 c.a.
  2. Ignatiuc D. Viziuni contemporane asupra competitivităţii economiei naţionale. În: Studia Universitatis. Chişinău: USM, 2007, nr.8, p.178-181, 0,32 c.a.
  3. Ignatiuc D. Influenţa parametrilor de timp asupra competitivităţii economiei naţionale. În: Drept, Economie şi Informatică. Chişinău-Galaţi, 2007, nr.3(13), p. 88-91, 0,3 c.a.
  4. Ignatiuc D. Sorocean O. Экономическая безопасность: состояние и угрозы в Республике Молдова. În: Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Rzeszów, 2012, nr. 19(3), p.89-101, 0,5 c.a.
  5. Ignatiuc D. Priorităţile competitivităţii economiei Republicii Moldova. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, din 14-15 aprilie, 2006. Chişinău: ASEM, 2006, ed. a IV-a, vol. I, p.216-217, 0,15 c.a.
  6. Ignatiuc D. Competitivitatea Republicii Moldova în contextul extinderii Uniunii Europene. În: Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, din 19-20 aprilie, 2007. Chişinău: ASEM, 2007, ed. a V-a, vol. I, p.143-144, 0,15 c.a.
  7. Sorocean O., Ignatiuc D. Конкурентоспособность как обобщающая характеристика национальной экономики. În: Problemele actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare ale altor ţări: Conferinţa Științifico - Practică Internaţională din 24-25 noiembrie 2006. Chişinău: USM, 2007, p.69-71, 0,23 c.a.
  8. Sorocean O., Ignatiuc D. Competitivitatea şi securitatea ca vectori ai dezvoltării economiei naţionale. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 28-29 septembrie, 2007. Chişinău: ASEM, 2008, vol. I, p.59-61, 0,23 c.a.
  9. Ignatiuc D. Evaluarea PIB al Republicii Moldova în contextul asigurării securităţii economice naţionale. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol. I, p. 381-384, 0,32 c.a.

  Rezumatul tezei:
  1. Problematica abordată: constă în analiza amplă a competitivităţii şi securităţii economice drept categorii economice şi fenomene organic interdependente, precum şi în elaborarea unui model de corelare a acestora.

  2. Conținutul de bază al tezei: În capitolul I „Abordările teoretico-metodologice ale competitivităţii economiei naţionale şi a securităţii economice” se axează pe abordarea teoretico-metodologică a competitivităţii economiei naţionale şi a securităţii economice drept categorii economice complexe şi multidimensionale, precum şi caracteristici complexe şi sintetice ale economiei, care determină poziţia stabilă şi sigură a economiei naţionale  în cadrul economiei mondiale. Se evidenţiază evoluţia principalelor teorii relevante competitivităţii economiei naţionale, nivelele de manifestare şi direcţiile de interpretare a competitivităţii, precum şi factorii ei determinanţi. O atenţie deosebită se acordă materialelor ştiinţifice recent publicate cu referire la tema tezei.
  În capitolul 2 „Modalităţile de evaluare a competitivităţii şi a securităţii economiei naţionale”, sunt specificaţi factorii determinanţi ai competitivităţii economiei naţionale, şi sunt analizate principalele metodologii de cuantificare a competitivităţii economiei naţionale. De asemenea detaliat sunt investigate poziţia şi perspectivele Republicii Moldova, în cadrul celor mai cunoscute ratinguri privind competitivitatea economiei naţionale, sunt analizate riscurile şi ameninţările securităţii economice.
  În capitolul 3 „Aspectele aplicative ale corelării competitivităţii economiei naţionale cu securitatea economică” este elaborat modelul de determinare a riscului necompetitivităţii economiei naţionale a Republicii Moldova în baza unui sistem specific de indicatori ai competitivităţii economiei naţionale şi analizat nivelul de securitate economică a Republicii Moldova conform parametrilor de prag.

  3. Principalele rezultate obținute: Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei este determinată de propunerile care vor contribui la creșterea competitivității economiei naționale și a securității economice a Republicii Moldova:

  • reorientarea economiei naţionale spre productivitate, inovare şi cunoştinţe;
  • elaborarea Concepţiei şi Strategiei de asigurare a securităţii economice a Republicii Moldova cu elucidarea adecvată a intereselor economice naţionale, a sistemului de ameninţări interne şi externe la adresa securităţii economice naţionale a Republicii Moldova;
  • constituirea, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a Republicii Moldova, a unei comisii interdepartamentale de asigurare a securităţii economice naţionale şi coordonarea întregii politici economice promovate prin intermediul acestui organ;
  • monitorizarea permanentă, de către organele abilitate, a situaţiilor create în cadrul economiei naţionale a Republicii Moldova în baza indicatorilor de prag ai securităţii economice şi ai competitivităţii economiei naţionale.

  Aprobarea rezultatelor investigației. Elaborările metodologice şi recomandările practice elucidate în teză au fost expuse în 9 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de profil şi în culegeri ştiinţifice internaţionale cu un volum de 3,1 c.a.
  Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în elaborarea programelor de studiu şi în procesul de predare a cursurilor „Strategii de creştere economică” şi „Economie naţională” din cadrul ASEM, Facultatea Economie Generală şi Drept, la specialitatea Economie generală.


  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

  Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

  Pretendent: David Constantin
  Conducătorii ştiinţifici: dr.hab, prof. univ. Certan Semion, Universitatea de Stat a Moldovei
  Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05 – 53
  Tema tezei: Raționalizarea sistemului informațional din Republica Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană
  Specialitatea: 08.00.05 – Economie și Management (în sistemul informațional)
  Data: 26 aprilie 2013
  Ora: 14.00
  Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 61, bloc. A, et. 3, Sala Senatului.

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. David C. Avantajele Sistemelor Informaţionale în Cadrul Serviciilor Bancare, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, revista Economie şi Sociologie, Nr. 4, Chişinău, 2011, p. 57-71; ISSN 1857-4130.
  2. David C. Sisteme informaţionale bancare şi factorii care influenţează adopţia acestora în Republica Moldova, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, revista Economie şi Sociologie, Nr. 3, Chişinău, 2012, p. 117-127; ISSN 1857-4130.
  3. David C. Sistemul informaţional şi căile de perfecţionare, Studiu Monografic în baza întreprinderii „Vinăria-Bardar” S.A. CEP USM Chişinău, 2004, 112 p.; ISBN 9975-70-558-8.
  4. David C. Evoluţia sistemelor informaţionale şi informatizarea în Republica Moldova, Analele USM, Seria „Ştiinţe Socio-umanistice” Volumul II, Chişinău 2005, pag. 263-267; ISSN 1811-2668.
  5. David C., Pleşu L. Managementul Sistemelor Informaţionale Internaţionale, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Creşterea Economică-Prioritate Naţională în Contextul Integrării în Uniunea Europeană”, Chişinău 2008, pag. 322-326; ISBN 978-9975-70-779-4.
  6. David C., Ursu E. Unele aspecte privind costurile sistemelor informaţionale bancare, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, revista Economie şi Sociologie, Nr. 3, Chişinău, 2011, pag. 87-100, ISSN 1857-4130.
  7. David C. Comunicaţiile în cadrul sistemului informaţional al conducerii şi influenţa sistemului informaţional asupra businessului, Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, Revista Ştiinţifică Anul I, Nr. 2, 2007, pag. 151 – 155; ISSN 1857-2073.
  8. David C. Integration of information systems in the production environment- Integrarea sistemelor informaţionale оn sectorul productiv, Scientific Papers, series „Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Bucharest, vol.9/2009, pag. 61-63; ISSN 1844-5640.
  9. David C. Geometric graphs in modelling and informatization, „Al. I. Cuza” University Faculty of Mathematics International Conference în Differential Geometry: Lagrange and Hamilton Spaces Iaşi, September 3-8, 2007, pag. 12-13.
  10.  David C. Managementul cunoaşterii: viziune asupra rolului ştiinţei оn contextul societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Problemele Actuale ale Dezvoltării Social-Economice a Republicii Moldova şi Experienţe de Dezvoltare a Altor Ţări, Chişinău 2007, pag. 334-338; ISBN 978-9975-70-171-6, c.a. 0,35.
  11. David C. Integrarea Republicii Moldova оn Uniunea Europeană şi dezvoltarea businessului, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Modalităţi de eficientizare a managementului оn condiţiile economiei concurenţiale” 5-6 octombrie 2007, Chişinău CEP USM, c.a. 0,56.
  12. David C. Managementul Riscurilor Informaţionale, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: Realizări şi Perspective” Chişinău, octombrie 2008, pag. 217-223, ISBN 978-9975-70750-3.

  Rezumatul tezei:
  1. Problematica abordată: constă în identificarea modalităţilor de eficientizare a managementului sistemelor informaţionale, care permit formularea propunerilor de raţionalizare a acestuia pe plan naţional, cât şi elaborarea modelului tehnologic acceptat „TAM” pentru optimizarea deciziilor de implementare şi acceptare a sistemelor informaţionale de tranzacţionare bancară.

  2. Conţinutul de bază al tezei: În Capitolul 1 – „Fundamente teoretice ale Managementului Sistemelor Informaţionale” se prezintă definirile şi delimitările conceptuale ale managementului sistemului informaţional; se relevă caracteristicile definitorii ale conţinutului informaţiei; se explică diferite efecte ale gradului în care organizaţiile implementează sistemele informaţionale, bazate pe utilizarea de capital, randamentul investiţiilor, eficienţă, reducerea costurilor etc.; se analizează rolul subsistemului informaţional între subsistemul decizional şi operaţional cu efecte majore asupra interacţiunii mediului intern al organizaţiei cu mediul extern.
  În Capitolul 2 – „Dezvoltarea managementului sistemelor informaţionale în Republica Moldova prin prisma experienţei internaţionale” se analizează evoluţia sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, pornind de la analiza globală a acestora. Tendinţele de dezvoltare a SI, bazate pe cunoaştere, strategiile şi rolul guvernelor, instituţiilor, precum şi politicile, reglementările, infrastructurile SI sunt analizate pentru a avea o abordare atentă şi cuprinzătoare. Totodată, este realizată o analiză a comunicaţiilor internaţionale şi a factorilor STEEP. De asemenea, comparativ, este tratată evoluţia şi procesele informaţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale atât pentru UE, cât şi pentru RM, sunt evidenţiate avantajele “eEuropa şi eEuropa+”, principalele programe şi instrumente de finanţare.
  În Capitolul 3 - „Raţionalizarea managementului sistemului informaţional în Republica Moldova şi măsuri de integrare în Uniunea Europeană (în baza iBanking şi mBanking)” a fost efectuată o investigaţie empirică pentru a găsi un şir de propuneri care ar duce la raţionalizarea Sistemelor Informaţionale în Republica Moldova în baza iBanking/mBanking. Succesul se poate datora unei multitudini de variabile, dimensiunea acestora fiind dată de scalele şi răspunsurile utilizatorilor de aceste SI, care au fost validate pentru a construi modelul tehnologic acceptat (TAM).Eficienţa modelului TAM este analizată nu doar prin motivaţie sau doar prin înţelegerea factorilor cu impact semnificativ asupra beneficiilor nete de utilizare a e-Bankingului, dar şi prin înţelesul relaţiilor dintre factori, concretizarea valorilor şi identificarea acelor ipoteze (H) care vor sta la baza deciziilor de adoptare sau nu a acestui tip de tranzacţionare bancară e-Banking.

  3. Principalele rezultate obţinute: Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de propunerile care vor contribui la raţionalizarea managementului sistemelor informaţionale:

  • perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a noilor sisteme informaţionale în sistemul bancar naţional;
  • perfecţionarea aplicării calculului statistic pentru a identifica influenţa factorilor de adoptare a sistemelor informaţionale, cum ar fi: modelul „TAM”;
  • evidenţierea direcţiilor prioritare de activităţi necesare pentru implementarea cu succes a sistemelor informaţionale în conformitate cu tendinţele moderne şi de armonizare a legislaţiei autohtone cu cea a Uniunii Europene;
  • perfecţionarea măsurilor de stimulare şi promovare a serviciilor electronice bancare şi a comerţului electronic din R. Moldova.

  Aprobarea rezultatelor investigaţiei. Rezultatele cercetării au fost expuse în 12 publicaţii ştiinţifice, prezentate la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prezentate în cadrul grupurilor de lucru la instituţiile de profil, cu un volum de 12,47 c.a.
  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate de către Î.S. CRIS „Registru”, Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi de compania „Orange Moldova” S.A., fapt atestat prin certificat de implementare.


  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

  Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

  Pretendent: Carabet Maria
  Conducătorii ştiinţifici: dr., conf. univ. Levițcaia Ala, Universitatea de Stat din Comrat
  Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05 – 52
  Tema tezei: Perfecționarea metodelor de evaluare a personalului ca condiție eficientă a politicii resurselor umane
  Specialitatea: 08.00.05 – Economie și Management (în activitatea de antreprenoriat)
  Data: 29 martie 2013
  Ora: 16.00
  Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 61, bloc. A, et. 3, Sala Senatului.

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Carabet M. «Проблемы и перспективы построения эффективной системы оценки персонала в РМ», Материалы международной научно-практической конференции «Молодежь, наука: реальность и будущее» 2009г., Невиномыссинский институт; стр.261-263.
  2. Carabet M. «Выбор методики оценки персонала на предприятиях в современных условиях». Материалы международной научно-практической конференции «Молодежь, наука: реальность и будущее» 2010г., Невиномыссинский институт, стр.471-473.
  3. Carabet M. «Значение анализа оценки персонала в компании». Материалы международной научно-практической конференции «Молодежь, наука: реальность и будущее» 2011г., Невиномыссинский институт, стр.68 -69.
  4. Carabet M. «Evaluarea personalului: rezultatele monitoringului procesului estimativ la întreprinderile din Republica Moldova RM». In: Economica nr.1, 2011, pag.70-72.
  5. Carabet M. «Наем персонала в Республике Молдова». Материалы II международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики» 2011г., Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, стр.200-204.

  Rezumatul tezei:
  1. Problematica abordată: În teză este rezolvată problema ineficienţei sistemului actual de evaluare a personalului în contextul atingerii nivelului optim şi al corectitudinii procesului dat prin elaborarea algoritmului sistemului complex de evaluare a personalului. Algoritmul dat, sprijinit de un program computerizat, permite, excluzând factorul de subiectivitate, rapid şi cât mai obiectiv, prelucrarea rezultatele procesului de evaluare şi aplicarea lor în politica de motivare şi cea de resurse umane a organizaţiei.
  2. Conţinutul de bază al tezei: În introducere este argumentată actualitatea temei, este caracterizat nivelul de elaborare a acesteia, sunt formulate scopul şi problemele cercetării, obiectul şi subiectul, sunt determinate bazele metodologice şi teoretice ale lucrării, sunt indicate noutatea ştiinţifică şi reglementările, pronunţate la apărare, sunt prezentate semnificaţia ştiinţifică şi practică, aprobarea rezultatelor cercetării.
  În primul capitol «Bazele teoretice ale abordărilor şi concepţiilor contemporane de evaluare a personalului în întreprinderi» este efectuată analiza elaborării de evaluare a personalului şi este efectuată caracteristica comparativă abordărilor şi concepţiilor evaluării personalului; efectuată analiza literaturii ştiinţifice, care a demonstrat lipsa împărţirii între definiţii: criterii de evaluare a personalului şi criteriile pentru evaluarea personalului: a fost sistematizat şi clarificat aparatul conceptual categoric, care reflectă esenţa evaluării personalului, din punct de vedere de sinteză procesuală, abordărilor semnificative şi funcţionale.
  În capitolul doi «Metodologia evaluării personalului ca bază a administrării şi dezvoltării resurselor umane» este prezentată cercetarea efectuată de autor, de abordări metodologice ale evaluării personalului din punct de vedere mai cunoscut abordărilor metodologice: istorice, sistematice, funcţionale, structurale, situaţionale, de comportament; sunt evidenţiate principale niveluri de evaluare a personalului şi oferite factori de micro- şi macromediu.
  În capitolul trei «Analiza şi perfecţionarea politicii de cadre prin introducerea sistemului complex de evaluare a personalului» este analizată situaţia de cadre şi sistemul existent de evaluare a personalului în compania comercial-industrială „FIDESCO”.
  În concluzie pe baza cercetării efectuate sunt prezentate concluziile teoretice şi recomandările practice de îmbunătăţire a eficacităţii politicii de cadre prin îmbunătăţirea metodelor evaluării personalului.
  3. Principalele rezultate obţinute: Rezultatele obţinute pot fi folosite în domeniul afacerilor, în justificarea adoptării deciziilor în domeniul politicii de resurse umane a organizaţiei, precum şi în procesul de elaborare a materialului didactic în domeniul managementului resurselor umane. Rezultatele cercetării tezei sunt aduse la stadiul de implementare în compania comercial-industrială „FIDESCO”, care include 14 filiale.


  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

  Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

  Pretendent:  Cara Oleg
  Conducătorii ştiinţifici: dr., prof. univ. Ion Pârţachi, ASEM şi dr., prof. univ. Vergil Voineagu, ASE Bucureşti.
  Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.11 – 05
  Tema tezei: Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele europene
  Specialitatea:  08.00.11 – Statistică Economică
  Data: 15 martie 2013
  Ora: 14.00
  Local: Academa de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 59, bloc. B, et. 1, bir.104.

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Cara O.  Implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene în Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică.  Bucureşti, 2010, nr. 10, p.58-69.
  2. Pârţachi I., Cara O.  Calitatea statisticilor oficiale în context european. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2010,  nr.4 (74), p. 126-133.
  3. Cara O., Mocanu  Iu., Galer L. Sistemul cercetărilor statistice integrate pe termen scurt: experienţa BNS din Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică. Bucureşti, 2012, nr. 6, p.15-22.
  4. Кара О.И. Ответ на вызовы официальной статистике в “обществе знаний“: молдавский опыт и проблемы”. În:  Вопросы статистики. Mocквa, 2012, № 5, c.69-71.

  Rezumatul tezei:
  1. Problematica abordată: Identificarea golurilor şi necesităţilor de aliniere a SSN la standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi, pe baza aceasta, elaborarea unor soluţii în vederea dezvoltării cadrului legal, instituţional şi metodelor de producere şi diseminare a statisticilor pentru mai buna satisfacere a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor cu statistici de calitate la nivel european.
  2. Conţinutul de bază al tezei: Unul dintre obiectivele ce se impun în procesul dezvoltării Sistemul Statistic Naţional (SSN) la etapa actuală, întru asigurarea calităţii şi utilităţii sporite a informaţiei statistice, constă în adecvarea şi adaptarea statisticii oficiale a Republicii Moldova la prevederile relevante ale acquis-ul comunitar, ţinând cont de bunele practici europene. Astfel, în teză este efectuată evaluarea corespunderii SSN Codului de Bune Practici al Statisticilor Europene (CBP), cu identificarea necesităţilor de aliniere a SSN, sub aspect metodologic, legislativ şi instituţional, la standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi elaborarea unor soluţii în vederea dezvoltării metodelor de producere şi diseminare a statisticilor de calitate la nivel european.
  3. Principalele rezultate obţinute: Sistematizarea informaţiei privind rolul, funcţiile şi cerinţele de calitate faţă de statistica oficială şi SSN în ansamblu, conform standardelor UE; evaluarea stării dezvoltării statisticii naţionale (privind domeniul de activitate al BNS)  prin prisma cerinţelor Codului de Bune Practici al Statisticilor Europene; elaborarea propunerilor privind: dezvoltarea legii cu privire la statistica oficială; organizarea cercetării statistice integrate pe termen scurt în întreprinderi în corespundere cu standardele şi bunele practici ale UE; metodologia de calcul al indicelui producţiei industriale; metodologia cercetării micilor producători agricoli, în special în cadrul realizării Recensământului General Agricol din ţară -2011; structura metadatelor statistice de  referinţă, ţinând cont de prevederile ESMS/SDMX a UE.


  Joi, 27 decembrie 2012, la ora 1100, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.10-34,
   din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de Dumitru SLONOVSCHI, cu tema:
  Noi aspecte ale investiţiilor: internaţionalizarea directă şi indirectă
  Conducător ştiinţific – Ludmila Cobzari, prof. univ., dr.hab.


  Vineri, 14 decembrie 2012, la orele 1600, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 - 50
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, Bloc „A”, etajul 3, Sala Senatului
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea  08.00.05. „Economie şi Management (în economia muncii)”,
  elaborată de Lipciu Ala,  cu tema:
  Dezvoltarea dialogului social şi impactului lui asupra relaţiilor industriale din Republica Moldova
  Conducător ştiinţific – Vaculovschi Dorin, dr., conf. univ.


  Vineri, 14 decembrie 2012, la orele 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 - 51
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, Bloc „A”, etajul 3, Sala Senatului
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea  08.00.05. „Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)”,
  elaborată de Mammadov Safar,  cu tema:
  Формирование эффективной системы контроля в менеджменте коммерческой организации
  Conducător ştiinţific – Bilaș Ludmila, dr., conf. univ.


  Joii, 29 noiembrie 2012, la orele 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 - 29
  din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
   la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
  elaborată de COTOROS Inga cu tema:
  Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe
  Conducător ştiinţific – Alexandru Nederiţa,  dr.hab., prof.univ.


  Vineri, 28 septembrie,  2012, la ora 1600, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-48 
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, Bloc „A”, etajul 3, Sala Senatului
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea  08.00.05. „Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)”,
  elaborată de MIRONOV Svetlana,  cu tema:
  Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale
  Conducător ştiinţific – Certan Semion, dr. hab., prof. univ.


  Vineri, 28 septembrie, 2012, la ora 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-47 
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, Bloc „A”, etajul 3, Sala Senatului
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea  08.00.05. „Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)”,
  elaborată de Galanton Natalia,  cu tema:
  Dezvoltarea Camerelor de Comerțși Industrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri
  Conducător ştiinţific – Chircă Sergiu, dr. hab., prof. univ.


  La 14 septembrie 2012, ora 1500,  în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.14,
  în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, blocul A, et.3, sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în economie,
  la specialitatea 08.00.14. Economie mondială; relaţii economice internaţionale,
  elaborată de dnul Maiseyenka Yauhen cu tema:
  Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств
  Consultanţi ştiinţifici – Grigore Belostecinic, prof. univ., dr. hab., m. c. al AŞM
  Vasilii Sakovici, prof. univ., dr. hab.


  La 22 iunie 2012, ora 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 33,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de doctoranda Miron Oxanacu tema:
  Aspectele financiare ale funcționării și corelării sistemelor de asigurări medicale obligatorii și facultative
  Conducător ştiinţific – Fotescu Stanislav  conf. univ, dr.hab.


  La 11 iunie 2012, ora 1430, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.14,
  în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa:
  MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul „B”, et.7, sala 701,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.14. „Economie mondială; relaţii economice internaţionale”,
  elaborată de dna Natalia Şonţu cu tema:
  Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii”
  Conducător ştiinţific – Victoria Trofimov, dr., conf. univ.


  La 7 iunie 2012, ora 1500, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.01 - 17,
  din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, sala 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
  a dnei STOICAN Mirela cu tema:
  Dezvoltarea capitalului uman în condițiile formării economiei inovaționale
  Conducător ştiinţific – Filip Nolea, dr., conf.univ.


  La 18 mai 2012, la ora 1500, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32.01.05.05 – 01*
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, aud. 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitata în informatică
  la specialitatea 01.05.05 – Sisteme informaţionale,
  elaborată de dr. în informatică, conf.univ., Cotelea Vitalie, cu tema:
  Modele, algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a bazelor de date


  La 30 martie 2012, la orele 1500, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.13 – 04*
  din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, 
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 59, sala 104 (blocul B),
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.13 METODE ECONOMICO-MATEMATICE
  elaborată de Gârlă Eugeniu cu tema:
  Optimizarea neliniara cu restricţii speciale pentru cercetări comparative in economie
  Conducător ştiinţific:  Bolun Ion, dr.hab


  La 06 aprilie 2012, la orele 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 - 28
  din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
  elaborată de PANUŞ Valentina cu tema:
  Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional
  conducător ştiinţific – Alexandru Nederiţa, dr.hab., prof.univ


  La 16 martie 2012, la ora 1500, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-46 
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „A”, etajul 3, Sala Senatului
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.05. „Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)”,
  elaborată de Micolișina Anna, cu tema:
  Femeia în afaceri: problem șI soluții pentru Republica Moldova.
  Conducător ştiinţific – Belostecinic  Marina conf. univ., dr.


  La 17 februarie 2012, la ora 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-44
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, Bloc „A”, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.05. „Economie şi Management (în domeniul finanțelor)”,
  elaborată de Certan Ion, cu tema:
  Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar în condiţiile globalizării
  Conducător ştiinţific: Jalencu Marian,dr., conf. univ.
  Consultant ştiinţific: Angela Secrieru,  dr.hab., conf.univ.


  La 27 ianuarie 2012, la ora 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-42 
  din Academia de Studii Economice a Moldovei,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.05. „Economie şi Management (în ramură)”,
  elaborată de Marcovici Mugurel-Alin, cu tema:
  Managementul interacţiunii „mediul extern de afaceri – companie”
  conducător ştiinţific – Jalencu Marian,dr., conf. univ.


  La 27 ianuarie 2012, la ora 1400, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.06-13
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică,
  elaborată de Grosu Vladimir, cu tema:
  Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova)
  Conducător ştiinţific – Caun Victor,dr., prof. univ.


  Vineri, 23 decembrie 2011, la ora 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-27
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
   la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
  elaborată de Zachernicinaia Anna cu tema:
  Бухгалтерский учет финансовых инструментов
  conducător ştiinţific – Ţurcanu Viorel  dr.hab., prof.univ


  La 21 decembrie 2011, ora 1500, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.13-04
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.13 Metode economico-matematice,
  elaborată de Toaca Zinovia, cu tema:
  Elaborarea modelului de analiză şi previziune pe termen mediu al Economiei naţionale a Republicii Moldova
  Conducător ştiinţific – Andrei Gameţchi,conf. univ., dr.
  Consultant ştiinşific – Anatol Godonoagă, conf. univ., dr.


  Vineri, 09 decembrie 2011, la ora 1230, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.11-03,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa:   MD 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, nr. 59, bl. B, sala 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
  la specialitatea 08.00.11 Statistică economică,
  elaborată de dna Elena Gonţa, cu tema:
  Analiza temporală a agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est
  conducător ştiinţific -  Ion Pârţachi, doctor în economie, profesor universitar.


  La 02 decembrie 2011, la ora 1400, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.05-43
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea antreprenorială),
  elaborată de dna Pişcenco Marina, cu tema:
  Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare)
  conducător ştiinţific – Anatol Rotaru, dr.hab., prof. univ.


  Vineri, 25 noiembrie 2011, la ora 1600, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.06-11
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.06 Marketing;logistică,
  elaborată de Răilean Nicolae, cu tema:
  Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publicitară
  Conducător ştiinţific – Belostecinic Grigore,dr.hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM.


  Vineri, 25 noiembrie 2011, la ora 1400, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.06-12
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.06 Marketing;logistică,
  elaborată de Chiriac Lilia, cu tema:
  Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii
  conducător ştiinţific – Caun Victor,dr., prof. univ.


  Vineri, 25 noiembrie 2011, la orele 1600, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
  elaborată de POLOMOŞNÎH Alexandr, cu tema
  Бухгалтерский учет в условиях реорганизации предприятий
  conducător ştiinţific Viorel Ţurcanu dr.hab., prof.univ.


  Vineri, 25 noiembrie 2011, la orele 1400, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
   la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
  elaborată de Ţurcanu Svetlana cu tema:
  Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor
  conducător ştiinţific - Vasile Bucur dr.hab., prof.univ.


  Vineri, 25 noiembrie 2011, la ora 1600, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.05-45
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
  la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în antreprenoriat),
  elaborată de Tcaci Carolina, cu tema:
  Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor
  Conducător ştiinţific – Burlacu Natalia,dr.hab., prof. univ.


  La 23 septembrie 2011, ora 1500 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32-11.00.02
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
   pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în geografie
  la specialitatea 11.00.02 – Geografie Economică, Socială şi Politică,
  elaborată de Grozav Adrian cu tema:
  Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova
   Conducător ştiinţific – Matei Constantin, dr. hab., prof. univ.


  La 2 septembrie 2011, ora 1600  în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.05-41
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
   pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.05 – Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat),
  elaborată de doctorandul Calughin Serghei cu tema:
  Perfecţionarea managementului activităţii de marketing în sectorul hotelier
   Conducător ştiinţific – Turcov Elena, prof. univ., dr. hab.


  La 2 septembrie 2011, ora 1430, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
  la specialitatea 08.00.14.Economie mondială; relaţii economice internaţionale,
  elaborată de dna Osmatescu Angela cu tema:
  Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relațiilor economice internaționale
  Conducător ştiinţific –   Victoria Lupu, dr., conf.univ.


  La 27 mai 2011, ora 900, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 32,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de doctoranda Ciobanu Nataliacu tema:
  Mecanismul financiar al asigurărilor sociale
  Conducător ştiinţific – Ulian Galina, prof. univ., dr.hab.


  La 4 mai 2011, ora 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14 - 15,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, sala 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.14.Economie mondială; relaţii economice internaţionale
  elaborată de dna DELEU Corina cu tema:
  Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării
  Conducător ştiinţific –   Natalia LOBANOV,dr.hab., conf.univ.


  Joi, 21 aprilie  2011, la ora 1100 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10-30 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Mtr. Bănulescu Bodoni 59, bloc „B”, bir. 104,
   va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
   la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de drd Rotaru Cristian, cu tema:
  Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice
  Conducător ştiinţific – Botnari Nadejda, conf. univ., dr.


  Marţi, 12 aprilie 2011, la orele 1500, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12–24
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
  elaborată de Gherasimov Mihail, cu tema
  Особенности учёта доходов и расходов на автотранспортных предприятиях
  conducător ştiinţific Vasile Bucur, dr.hab., prof.univ.


  Vineri, 1 aprilie  2011, la ora 1100, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 29 
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa:
  MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. Finanţe, Monedă, Credit
  elaborată de Belobrov Angela, cu tema:
  Efectele financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova
  Conducător ştiinţific – Caraganciu Anatol, prof. univ., dr. hab.


  La 18 martie 2011, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06 – 10
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa:
  MD – 2005, or. Chişinău, str. Mtr. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc “B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică,
  elaborată de drd Grigoraş Maria cu tema:
  Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative
  Conducător ştiinţific – Belostecinic Grigore, dr.hab., prof. univ., m.c. al AŞM


  La 04 februarie 2011, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.13–03
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.13 – Metode economico-matematice,
  elaborată de drd Melniciuc Natalia cu tema:
  Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova
  Conducător ştiinţific – Bolun Ion, dr. hab., prof. univ.


  La 01 februarie 2011, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12–23
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.12. - Contabilitate; audit; analiză economică,
  elaborată de drd Viorica Fulga cu tema:
  Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior
  Conducător ştiinţific – Tuhari Tudor, dr. hab., prof. univ.


  La 24 ianuarie 2011, ora 1400 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14–14
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, Bloc „B”, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.14. - Economie mondială; relaţii economice internaţionale,
  elaborată de drd Lucia Castraveţ cu tema:
  Cercetarea relaţiilor socio-economice dintre Republica Moldova şi România şi direcţiile de dezvoltare a acestora în condiţiile integrării în Uniunea Europeană
  Conducător ştiinţific – Patraş Mihai, dr., prof. univ.


  La 21 ianuarie 2011, ora 1500, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 - 40
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, bloc „A”, et. 3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.05. – Economie şi management (în comerţ),
  elaborată de doctoranda Şerban Natalia cu tema:
  Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum
  Conducător ştiinţific – Şavga Larisa, prof. univ., dr.hab.


  La 19 noiembrie 2010, ora 1100, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 29,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de doctoranda Ursu Veronica cu tema:
  Fundamentele monitorizării activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat
  Conducător ştiinţific – Ciubotaru Maria, conf. cerc, dr.hab.


  La 05 noiembrie 2010, ora 1100, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 27,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de doctorandul Vostricov Denis cu tema:
  Aspecte teoretice şi practice privind controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic
  Conducător ştiinţific – Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ.


  La 4 octombrie 2010, ora 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 23,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de dna LUNGA Angelacu tema:
  Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova
  Conducător ştiinţific COBZARI Ludmila, dr.hab., prof.univ.


  Luni, 15 septembrie 2010, la ora 1500, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.01 - 16
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
  elaborată de drd  IACHIM Alexandru, cu tema:
  Extinderea sectorului privat în sfera socială
  Conducător ştiinţific – Cojuhari Andrei, dr.hab., prof.univ., U.T.M.


  La 3 septembrie 2010, ora 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 28,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. – Finanţe; Monedă; Credit,
  elaborată de competitorul MAN Aureliana cu tema:
  Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale
  Conducător ştiinţific - SUHOVICI Ana, dr., conf.univ.


  La 02 septembrie 2010, ora 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14 – 13,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.14. - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
  elaborată de drd Harcenco Dorina cu tema:
  Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării
  Conducător ştiinţific – Victoria Lupu, dr., conf.univ., ASEM.


  La 26 august 2010, ora 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 25,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa:
  MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. Finanţe, Monedă, Credit
  elaborata de drd MELNICENCO Olesea cu tema:
  Impactul proceselor şi tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova
  Conducător ştiinţific – IOVV Tatiana, dr., conf.univ.


  Marţi, 24 august 2010, la ora 1500, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.05-38
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 60, blocul A, et.3, sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea antreprenorială),
  elaborată de competitorul Mancaş Maria, cu tema:
   Problema elaborării şi implementării tehnologiilor de comunicare moderne în activitatea managerială din Republica Moldova
  conducător ştiinţific – Borcoman Raisa, dr., conf. univ


  Marţi, 24 august 2010, la ora 1300, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.05-39
   din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 60, blocul A, et.3, sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea antreprenorială),
  elaborată de drd. Buciuşcan Silvia, cu tema:
  Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării Republicii Moldova în Comunitatea Europeană
  conducător ştiinţific – Sîrbu Ion, dr.hab., prof. univ.


  La 9 iulie 2010, la orele 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32.08.00.05-37,
  în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în economie,
  la specialitatea 08.00.05. Economie şi management (în agricultură),
  elaborată de dnul Catan Petru cu tema:
  Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar (în baza materialelor unităţilor agricole din Republica Moldova)
  Conducător ştiinţific – Ala Cotelnic, dr.hab., prof.univ.


  La 25 iunie 2010, la orele 1400, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-2,
  în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, sala 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
  la specialitatea 08.00.12. Contabilitate; audit; analiză economică,
  elaborată de dna BULGARU Veronica cu tema:
  PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR LA ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE
  Conducător ştiinţific – Alexandru FRECĂUŢEANU, dr.hab., prof.univ., USAM.


  La 11 iunie 2010, ora 1600, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.13 - 02
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul „B”, et.7, sala 701,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.13.”Metode economico-matematice”
  a doctorandului BARACTARI Anatoliecu tema:
  Modele economico-matematice de funcţionare eficientă a întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale
  Conducător ştiinţific – Godonoagă Anatol , dr., conf.univ.


  La 7 iunie 2010, ora 1430, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.01 – 26
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.14.Economie mondială; relaţii economice internaţionale
  elaborată de drd CRUDU Rodica cu tema:
  Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe
  Conducător ştiinţific – Dan POPESCU, dr., prof.univ., Sibiu, România
  Consultant ştiinţific – Boris CHISTRUGA, dr.hab., conf.univ., ASEM


  La 28 mai 2010, ora 1100, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 26,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa:
  MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. Finanţe, Monedă, Credit
  elaborata de drd TIMUŞ Victoria cu tema:
  Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale
  Conducător ştiinţific – SECRIERU Angela, dr.hab., conf.univ.


  La 22 aprilie 2010, ora 1600,  în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.11.00.02,
  în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa
  MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, sala 104,
  va avea loc susţinerea tezei de doctor în geografie,
  specialitatea 11.00.02. Geografie economică, socială şi politică,
  a dnei SOCHIRCĂ Elena cu tema:
  Studiu geodemografic şi social al municipiului Chişinău
  Conducător ştiinţific – MATEI Constantin, dr.hab., prof.univ.


  La 19 martie 2010, ora 1100, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32-08.00.10 - 24,
  din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
  pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, etajul 1, biroul 104,
  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
  la specialitatea 08.00.10. Finanţe, Monedă, Credit
  elaborată de drd CIBOTARU Igor cu tema:
  Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene
  Conducător ştiinţific – Cobzari Ludmila, dr.hab., prof.univ.  Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

  © Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
  Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
  Vizitatori unici: Vizitatori unici
  Total vizite: Total vizite