Admiterea
2014
 

Regulamentul de admitere

Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a admiterii
în Academia de Studii Economice din Moldova
în anul 2014, la ciclul II, Masterat
(aprobat la Şedinţa Senatului ASEM din 27 iunie 2014, proces - verbal nr. 8)

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007 şi ordinul Ministerului Educaţiei nr. 440 din 19 mai 2014.
 2. În conformitate cu deciziile Senatului ASEM şi în baza ordinilor Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 386 din 30 mai 2008, nr. 571 din 08 iulie 2009, ordinilor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 616 din 1 iulie 2010, nr. 933 din 29 decembrie 2010, nr. 311 din 11 mai 2011, nr. 137 din 15. 03. 2012 şi nr. 253 din 25. 04. 2012, nr. 207 din 22. 04. 2013, nr. 467 din 23. 05. 2014 Academia de Studii Economice din Moldova este autorizată pentru realizarea pregătirii la programe de masterat şi, respectiv organizează admiterea pentru anul universitar 2014- 2015 după cum urmează:
Domeniului de formare profesională/ specialitatea
la ciclul I, licenţă
Denumirea programului
la ciclul II, masterat
Durata studiilor Nr.
P.C.
Limba de instruire
Administraţie publică Management în administraţie publică 2 ani 120 Rom
Contabilitate Contabilitate şi audit 2 ani 120 Rom, rus
Audit financiar 2 ani 120 Rom, rus
Marketing şi logistică Managementul marketingului 2 ani 120 Rom, rus
Reclamă şi Relaţii Publice 2 ani 120 Rom, rus
Logistică şi Supply Chain Management 2 ani 120 Rom, rus
Business şi Administrare Administrarea Afacerilor 2 ani 120 Rom, rus
Business Internaţional 2 ani 120 Rom, rus
Business Administrare (MBA) * 2 ani 120 Engl.
Agrobusiness 2 ani 120 Rom, rus
E - Business 2 ani 120 Rom, rus
Managementul proiectelor europene 2 ani 120 Rom, rus
Managementul calităţii 2 ani 120 Rom, rus
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 2 ani 120 Rom, rus
Comunicare şi jurnalism economic 2 ani 120 Rom, rus
Educaţie economică 2 ani 120 Rom, rus
Finanţe şi bănci Finanţe publice şi Fiscalitate 2 ani 120 Rom, rus
Finanţe corporative; Asigurări 2 ani 120 Rom, rus
Investiţii şi Pieţe de Capital 2 ani 120 Rom, rus
Administrare bancară 2 ani 120 Rom, rus
Administrare financiar-bancară (în limba engleză) * 2 ani 120 Engl.
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat 2 ani 120 Rom, rus
Contabilitate
Finanţe
Finanţele şi contabilitatea firmei 2 ani 120 Rom, rus
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale Comerţ exterior şi activitate vamală 2 ani 120 Rom
cu predarea unor cursuri în limba engleză sau franceză
Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică 2 ani 120
Economie generală Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice 2 ani 120 Rom, rus
Politici economice şi dezvoltare internaţională 2 ani 120 Rom, rus
Demografie şi economia populaţiei 2 ani 120 Rom, rus
 Statistica şi previziune economică Statistică şi actuariat în asigurări, economie şi business 2 ani 120 Rom, rus
Cibernetica şi Informatica Economică Tehnologii informaţionale în economie 2 ani 120 Rom, rus
Cibernetica economică 2 ani 120 Rom, rus
Merceologie şi comerţ Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 2 ani 120 Rom, rus
Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică 2 ani 120 Rom, rus
Drept ** Drept financiar-fiscal 1,5 ani 90 Rom, rus
Drept vamal 1,5 ani 90 Rom, rus
Dreptul afacerilor publice 1,5 ani 90 Rom, rus
Dreptul economic 1,5 ani 90 Rom, rus
Drept *** Drept vamal 2 ani 120 Rom, rus
Drept financiar-fiscal 2 ani 120 Rom, rus
Dreptul afacerilor publice 2 ani 120 Rom, rus
Dreptul în afaceri 2 ani 120 Rom, rus
Informatica Managementul informaţional 2 ani 120 Rom, rus
Turism **** Gestiunea şi dezvoltarea turismului 2 ani 120 Rom, rus
Gestiunea hotelieră 2 ani 120 Rom, rus
Turism ***** Economie şi management în turism şi
servicii hoteliere
2 ani 120 Rom, rus
*

La programul de masterat „Business Administrare (MBA)” cu predare în limba engleză, se admit doar persoane cu o vechime în muncă de cel puţin 3 ani şi doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii
** Programe destinate absolvenţilor ciclului I, licenţă, la domeniul DREPT.
*** Programe destinate absolvenţilor ciclului I, licenţă, la alte DOMENII, decît DREPT, cu durata studiilor de 2 ani (120 puncte credite) şi achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani, pentru persoanele înmatriculate la locurile cu finanţare bugetară.
**** Programe de masterat cu domeniul general de studii Servicii Publice.
***** Programe de masterat cu domeniul general de studii Ştiinţe economice.

II. Admiterea la concurs

 1. Admiterea la studii superioare de masterat în ASEM se efectuează în bază de concurs.
 2. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de masterat.
 3. Toţi candidaţii se vor înscrie la concursul de admitere la studiile de masterat profesional (masterat de profesionalizare). La concurs pot participa deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.
  Persoanele care optează pentru studiile de masterat de cercetare vor fi nevoite să depună suplimentar pe parcursul primului an de studii, o cerere pe numele rectorului ASEM prin care să-şi exprime această doleanţă. Specializarea propriu zisă se va organiza pe parcursul anului doi de studii.
  În cazul în care candidatul va solicita înscrierea la studiile de masterat de cercetare la alt domeniu decît cel în care deţine diploma de licenţă, drept precondiţie pentru accesul la programul solicitat se va stabili acumularea suplimentară a cel puţin 30 de credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate (credite de compensare a studiilor). Studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 de credite se vor realiza pe parcursul primului an de studii, în baza unui program de studii cu orar suplimentar celui de bază, prin contract cu achitarea taxei de studii.
 4. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
  1. actul de studii, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
  2. certificatul medical – tip (nr. 086 – E), eliberat în anul 2014;
  3. buletinul de identitate în original şi o copie;
  4. 4 fotografii cu dimensiunea 3x4;
  5. copia carnetului de muncă.

III. Desfășurarea concursului

 1. Concursul de admitere în ASEM la studiile superioare de masterat se organizează prin susţinerea în scris, în formă de teste a unei probe complexe compuse din:
  1. Testul la disciplinele de profil (specialitate), conform programului de masterat pentru care optează candidatul, cu un coeficient de importanţă 0,5 în calcularea mediei generale de concurs. Testul conţine subiecte ce ţin de domeniul /domeniile de formare profesională la ciclul I, licenţă din care provine programul de masterat.
  2. Testul de verificare a cunoştinţelor lingvistice la una din limbile străine (se va indica în cererea de participare la concurs) cu un coeficient de importanţă 0,25 în calcularea mediei generale de concurs:
  3. Testul de verificare a cunoştinţelor de utilizare a calculatorului, cu un coeficient de importanţă 0, 25 în calcularea mediei generale de concurs.
 2. Media generală de concurs se va calcula în baza următoarei formule

  MC = T1 x K1 + T2x K2+ T3 x K3 , unde

  Ti - notele obţinute la testele care constituie proba de concurs;
  Ki  - coeficientul de importanţă a notelor la testele care constituie proba de concurs în calcularea mediei generale de concurs.
 3. Proba de concurs , compusă din cele 3 teste indicate mai sus, va fi susţinută pe data de 31 iulie 2014, pe o durată de 4 ore (800 – 1200 ).
 4. Admiterea la studiile superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii.
 5. Deţinătorii diplomei de „Absolvent de onoare al ASEM”, promoţia anului 2014, sunt înmatriculaţi la locurile cu finanţare bugetară în afara concursului (fără susţinerea probei de concurs) în cazul solicitării unui program de masterat, care provine din domeniul de formare profesională / specialitatea la care şi-au făcut studiile la ciclul I, licenţă.
 6. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rîndul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, dar care au promovat probele de concurs, (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs) la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs)
 7. Informaţia privind rezultatele probelor de concurs vor fi afişate pe panourile de informaţii şi site-ul ASEM la data de 01 august 2014.
 8. Afişarea listelor candidaţilor înmatriculaţi se va efectua la 04 august 2014.
 9. Grupele academice pe programe de masterat şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puţin 20 de persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.
 10. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă la studii timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii, sunt exmatriculaţi.
 11. Înmatricularea cetăţenilor străini la studii superioare de masterat (ciclul II), cu finanţare bugetară, se va realiza în temeiul ordinului ministrului educaţiei, la recomandarea Academiei de Studii Economice, urmare organizării examenelor de admitere.

IV. Dispoziții finale

 1. Cererile pentru participare la concursul de admitere la toate programele de masterat se vor depune de la 21 iulie pînă la 29 iulie a anului curent.
 2. Proba de concurs va fi organizată pe data de  31 iulie 2014, începutul la orele 800 , blocul „A”.
 3. Afişarea rezultatelor la proba de concurs se va efectua pe data de 01 august 2014.
 4. Notele la proba de concurs pot fi contestate timp de 24 ore de la momentul afişării rezultatelor.
 5. Afişarea rezultatelor înmatriculării se va efectua pe data de 04 august 2014.
 6. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat va fi organizat după cum urmează:
  • Desfăşurarea concursului repetat: 5 august – 25 august 2014;
  • Anunţarea rezultatelor concursului repetat – 26 august 2014.

Comisia de admitere va activa în blocul „F” de studii al A. S. E. M, pe adresa: str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 59

Telefoane de contact:
Anticamera rectorului: 22-41-28,40-27-09
Serviciul studii:40-27-84, 40-28-06
Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business: 40-29-39
Comisia de admitere: 22-27-32;
Pagina web:www.ase.md

În atenţia persoanelor înmatriculate în ASEM, la ciclul II de studii, Masterat, în anul 2014

Studiile la ciclul II, masterat în ASEM vor începe la 15 septembrie 2014.

Totodată, în vederea asigurării pregătirii economice fundamentale a masteranzilor înmatriculaţi în anul 2014, licenţiaţi ai altor domenii generale de studii decât „Ştiinţe Economice”, pentru aceştia va fi organizată în perioada
01-12 septembrie 2014 predarea modulului „Teorieeconomică” (Bazele teoriei economice, Microeconomie şi Macroeconomie)” – 40 ore, 10 puncte credite, suplimentar la planul de studii.

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118