Admiterea
2014
 

Regulamentul de admitere - 2014

R E G U L A M E N T U L
de organizare şi desfăşurare a admiterii
în Academia de Studii Economice din Moldova
anul 2014, la ciclul I, Licenţă
(aprobat la Ședința Senatului ASEM din 27 iunie 2014, proces - verbal nr. 8)

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, ciclul I – studii superioare de licenţă, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 369 din 06 mai 2014.
 2. Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova, la învăţământul cu frecvenţa la zi şi învăţământul cu frecvenţă redusă, se efectuează în bază de concurs.
 3. Concursul de admitere se organizează pe specialităţi /domenii de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) în funcţie de forma de învăţământ şi sursa de finanţare (buget, contract).
 4. Cota - parte la admitere,învăţămîntul cu frecvenţa la zi, se stabileşte după cum urmează:
  • 90  la sută – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat;
  • 10 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate

  La învăţămîntul cu frecvenţă redusă, se va organiza un concurs comun pentru deţinătorii:

  • Diplomelor de bacalaureat;
  • Diplomelor de studii medii de specialitate (colegii)
  • Diplomelor de studii superioare
 5. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară pentru:
  • copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;
  • copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat (copii invalizi de gradele I şi II), care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă ;
  • copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii - participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
  • absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale R. Moldova din mun. şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului  Teoretic„ Al. Mateevici” din  satul Sănătăuca , raionul Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova.
  • copiii  din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciu militar în termen.
 6. Înscrierea la  cotă stabilită în pct. 5 se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate  la pct. 11 pot participa, concomitent, la concursul general de  admitere.
 7. Candidaţii pot opta, după  înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decît cea din instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.
 8. Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională la ciclul I, Licenţă la care se organizează admiterea, forma de studii şi  limba de instruire, sunt prezentate în tabelul  de mai jos.

Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională,
formele de studii şi limba de instruire pentru Admiterea – 2014
în Academia de Studii Economice din Moldova, la ciclul I, Licenţă

Nr. d/o Facultatea Specialitatea / domeniul de formare profesională,
(ciclul I - 3 (4) ani; licență)
Codul Limba de instruire Forma de studii
I. Business şi Administrarea Afacerilor Business şi administrare
Marketing şi logistica
Merceologie şi comerţ
TurismTehnologia şi managementul alimentaţiei publice
Managementul proprietăţii intelectuale
Achiziţii
363.1
362.1
369.1
812.1541.1
363.3
363.2
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom-eng
rom-fr
rus
rom
rom/rus
rom/ rus
rom/ rus
zi, f/red
zi, f/red
zi, f/red
zi
zi
zi, f/red
f/red
zi, f/red
zi
zi
II. Economie Generală şi Drept Economie generală
Drept
Administraţie publică
Asistenţă socială
Managementul resurselor umane
366.1
381.1
313.1
331.1
363.5
rom/rus
rom/rus
rom
rom rom/rus
zi, f/red
zi, f/red
zi, f/red
zi, f/red
zi
III. Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale 365.1 rom-eng.
rom-fr.
rom
zi
zi
zi
f/red
IV Finanţe Finanţe şi bănci 364.1 rom /rus
rom-eng.
zi, f/red
zi
V. Contabilitate Contabilitate 361.1 rom/rus zi, f/red
VI Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Statistică şi previziune economică
Cibernetică şi informatică economică
Informatică
Management informaţional
Informatică aplicată
Tehnologii informaţionale
Securitate informaţională
367.1
368.1
444.1
444.2
444.2
526.2
526.5
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
zi
zi, f/red
zi, f/red
zi
zi
zi
zi
 1. La învăţământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează numai în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialităţile / domeniile de formare profesională.
 2. Înmatricularea  în  bază  de  contract  cu  achitarea  taxei  pentru studii la  toate  specialităţile,  învăţământul  cu  frecvenţa  la  zi  şi cu frecvenţă redusă, se  va efectua după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
 3. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
  1. La învăţământul cu frecvenţă la ZI:
   • La specialităţile / domeniile de formare profesională: “Business şi administrare”, “Marketing şi logistica”, „Merceologie şi comerţ”, „Turism”, „Managementul proprietăţii intelectuale”, „Achiziţii”, „Economie generală”, „Administraţie publică”, „Asistenţă socială”, „Managementul resurselor umane”, „Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”, “Finanţe şi bănci”, „Contabilitate”, „Statistică şi previziune Economică”, „Cibernetică şi informatică economică”, „Informatică”, „Management informaţional”, „Informatică aplicată” – 3 ani.
   • La specialităţile / domeniile de formare profesională:Drept”, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, „Tehnologii informaţionale” şi „Securitate informaţională”) – 4 ani.
   • Deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, înmatriculaţi la orice specialitate, realizează un an compensator, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
  2. La învăţământul cu frecvenţă redusă.
   • Pentru toate categoriile de admitere, durata studiilor la învăţămîntul cu frecvenţă redusă este mai mare cu un an decât la învăţământul cu frecvenţă la zi.
 4. Grupele   academice   la   toate  specialităţile / domeniile de formare profesională şi formele de învăţământ  se formează cu un număr de cel puţin 20 persoane. În caz contrar, candidaţilor li se va propune înmatricularea la o altă specialitate / domeniu de formare profesională, la alegere.
 5. Candidaţii la concurs vor achita o taxă de înscriere în mărime de 30 lei. În baza deciziei Senatului ASEM, copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan, sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 1. La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de bacalaureat, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu),  diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent de studii, atestatului de studii medii de cultură generală (pentru pretendenţii la studii  din localităţile de est ale R. Moldova).
 2. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanţare de la buget sau cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectiv se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia din părinţi.
 3. Candidaţii, cetăţeni ai statelor CSI şi ai ţărilor baltice, cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, absolvenţii ai instituţiilor de tip „liceu-colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt superior la locurile planificate pentru  deţinătorii diplomelor de absolvire ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate.
 4. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două, sau trei  specialităţi / domenii de formare profesională, dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate.
 5. Persoanele cu studii superioare pot urma studiile la o altă specialitate pe bază de contract, cu taxă de studii.
 6. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în conformitate cu Legea învăţământului (art. 65) şi cu Protocolul de colaborare dintre Republica Moldova şi ţara respectivă sau în baza contractelor individuale.
  La concursul de admitere la locurile destinate pentru cetăţenii altor state şi apatrizi, conform Protocoalelor de colaborare dintre Republica Moldova şi ţările respective, nu pot fi înscrişi absolvenţii instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova.
 7. Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, deţinători ai actelor de studii eliberate de instituţiilor de învăţămînt din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender se va realiza în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din raionele de Est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender”, aprobat prin hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.1 din 16 ianuarie 2004.
 8. Cetăţenii străini admişi la studii în baza protocoalelor de colaborare în domeniu învăţămîntului şi în baza actelor de studii medii  de cultură generală sau echivalente acestora realizează un an compensator în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior.
 9. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa, în original + copii:
  • actul de studii, cu anexa respectivă;
  • certificatul medical-tip (nr. 086-E), eliberat în anul 2014, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la specialitatea solicitată (în cazuri excepţionale instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar);
  • diplomele de gradul I-III, obţinute de candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
  • 4 fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;
  • copia şi originalul buletinului de identitate;
  • extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi);
  • certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii), certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate, confirmarea apartenenţei la familii de ţigani – pentru persoanele care solicită concursul la cota specială.
  • absolvenţii liceelor din România, promoţia anului 2014, vor prezenta certificatul de studii, cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, diploma de bacalaureat urmează a fi prezentată ulterior;
  • copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan, prezintă o adeverinţă, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate, prin care se confirmă că solicitantul la studii este orfan sau rămas fără îngrijirea părinţilor;
  • absolvenţii cu deficienţe fizice şi senzoriale ai instituţiilor de învăţământ special prezintă actul de studii respectiv, iar cei ce nu au învăţat în şcoli speciale prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiza medicală;
  • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre C.S.I. şi a ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere
   Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.
   Atenţie: Copiile documentelor menţionate mai sus, urmează a fi avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în ASEM, acesta poate anexa la cererea de înscriere doar documentele în original
 10. Cererea de înscriere la admitere  şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament se depun la Comisia de admitere în perioada 21 iulie - 31 august 2014.
 11. În cererea de înscriere la concurs candidaţii vor menţiona specialităţile / domeniile de formare profesională (în ordinea preferinţei), limba de instruire, forma de învăţământ (de zi, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la studii, cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei de studii.
 12. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal nr. 8 din 27 iunie 2014

 1. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii medii de specialitate  se va efectua în baza mediei de concurs, calculată ca o medie aritmetică simplă a mediei examenului de absolvire şi a mediei pe ani de studii, conform formulei:

  MC = (MEA + MAS) / 2, unde

  MC - media de concurs;
  MEA - media examenului de absolvire;
  MAS - media generală pe anii de studii;

 2. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.
 3. Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova, care  participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.
 4. Deţinătorii diplomelor de studii medii speciale şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

Media de concurs se calculează pînă la sutimi fără rotunjire.

IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR

 • Comisia de contestaţie este aprobată prin ordinul Rectorului.
 • Comisia de contestaţie activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

V. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR

 1. Locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia celor destinate orfanilor şi persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată) sunt scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la studii obţinute în ASEM.
 2. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordine descrescătoare a mediei de concurs.
 3. Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională solicitat cu finanţare bugetară, în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.
 4. Deţinătorii premiilor de gradul I – III la olimpiadele republicane, la disciplinele  şcolare incluse în planul de învăţămînt  din anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea (domeniul de formare profesională), corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi în afara concursului.   
 5. Înmatricularea (la învăţământ de zi şi la învăţământ cu frecvenţă redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională optat, formă de învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.
 6. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rîndul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
 7. Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită, conform legislaţiei în vigoare, de către instituţiile respective de învăţămînt superior.
 8. Dacă mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, atunci se acordă prioritate: deţinătorilor premiilor de gradul I - III la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii care participă la concursul de admitere în cadrul instituţiei respective de învăţământ; candidaţilor - absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real / umanist);  candidaţilor – participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe; persoanelor angajate în cîmpul muncii.

  Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, se dă copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor conform ordinii aranjării lor în punctul 1.5. al prezentului Regulament.

 9. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite vor fi afişate pe panourile de informaţii şi pe site-ul ASEM, după cum urmează:
   Perioada 1.
  • Depunerea cererilor de participare - 21 iulie - 26 iulie 2014,  ora 1600;
  • Anunţarea rezultatelor intermediare - 28 iulie 2014, ora 1100;
  • Depunerea documentelor în original - 28 iulie - 30 iulie 2014, ora 1600;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) - 31 iulie 2014, ora 1100.
 10. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioada, după cum urmează:
   Perioada 2.
  • Depunerea cererilor de participare - 31 iulie - 2 august 2014, ora 1400;
  • Afişarea rezultatelor intermediare - 4 august 2014, ora 1100;
  • Depunerea documentelor în original - 4 august - 5 august 2014, ora 1600;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) - 6 august 2014, ora 1100.
   Perioada 3.
  • Depunerea documentelor în original - 6 august 2014 - 15 august 2014, ora 1600.
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) - 18 august 2014, ora 1100.
   Perioada 4.
  • Depunerea documentelor în original - 18 august 2014 - 25 august 2014, ora 1600;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) - 26 august 2014, ora 1100.
 11. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de învăţămînt superior un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate.
 12. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.
 13. Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă în instituţia de învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen sunt exmatriculaţi.
  Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
 14. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a ASEM, Comisia Republicană de Admitere, Ministerul, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor.

VI. Dispoziţii FINALE

 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5” şi “9,5”;
  • notele din atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate şi superioare cu menţiune, se vor înmulţi cu coeficientul “2”
 2. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de douăsprezece puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, şi „12” se vor echivala, respectiv, cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34”, şi „10”.

Comisia de admitere va activa în blocul "F" de studii al A.S.E.M. pe adresa str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU-BODONI, 59

Telefoane de contact

Anticamera rectorului - 22-41-28
40-27-09
Serviciul studii: - 40-27-84
40-28-06
Comisia de admitere: - 22-27-32
Pagina web - www.ase.md

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118